Проект на наредба за организиране и осъществяване на дейностите в детските градини в община Ветово

1. Докладна записка до Общински съвет-Ветово;

2. Проект на Наредба за организиране и осъществяване на дейностите в детските градини в община Ветово;

3. Мотиви.

ПОСТЪПИЛИ МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

1. Предложение от г-жа Стефка Тончева – директор на СУ "Васил Левски" с ПП, град Ветово: В член 5, ал. 3 от проекта на наредба да бъде добавена и думата "средни", като редактиран текстът на чл. 5, ал. 3 да бъде: "Полудневната организация се осъществява в отделни групи в съответствие с чл. 8, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Наредба №5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование в начални, основни и средни училища на територията на община Ветово."

Предложения и мнения по публикувания проект на наредба могат да бъдат правени в 14-дневен срок, считано от 24.08.2016 година на следния електронен адрес: vetovo@abv.bg, както и в деловодството на Община Ветово на адрес: п.к. 7080, град Ветово, ул. Трети март №2.

Comments are closed.