До всички собственици/наематели на туристически обекти(места за хранене и развлечение и места за настаняване) на територията на община Ветово

Уважаеми дами и господа,

Съгласно § 5, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за туризма(изм., бр. 43 от 7.06.2016 г), подновяването на категорията на категоризираните до влизането в сила на закона(26.03.2013 г) туристически обекти в изпълнение на срока по чл. 133, ал. 2 от същия закон се извършва, както следва:

1. за категоризираните туристически обекти през 2004 и 2005 г. – през 2014 г.;

2. за категоризираните туристически обекти през 2006 и 2007 г. – през 2015 г.;

3. за категоризираните туристически обекти през 2008 и 2009 г. – през 2016 г.;

4. за категоризираните туристически обекти през 2010 г. – през 2017 г.;

5. за категоризираните туристически обекти през 2011 г. – през 2018 г.;

6. за категоризираните туристически обекти през 2012 г. – през 2019 г.

В тази връзка, всички собственици/наематели на туристически обекти, чиито категоризации подлежат на подновяване или са изтекли, съгласно описаните по-горе срокове, следва да заявят в Общинска администрация-Ветово подновяването им в най-кратък срок, тъй като подлежат на определените в нормативната уредба санкции.(Закон за туризма, Чл. 206. (1) Който предоставя туристически услуги в некатегоризиран туристически обект по чл. 3, ал. 2, т. 1 – 3, се наказва с глоба в размер от 500 до 5000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв.(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, глобата е в размер от 5000 до 8000 лв., а имуществената санкция – от 10 000 до 15 000 лв.).

След 01.07.2016 г. експертна работна група от Общинска администрация-Ветово ще започне извършване на регулярни проверки на ВСИЧКИ действащи туристически обекти на територията на общината за съответствие с изискванията на Закона за туризма.

Призоваваме всички собственици/наематели на туристически обекти, в срока до 01.07.2016 г., да предприемат действия по осигуряване съответствие на стопанисваните от тях обекти с изискванията на Закона за туризма, като на първо място проверят валидността на удостоверенията за категоризация и при необходимост стартират процедура по подновяване или заявяване на нова категоризация. При нужда от консултация, моля обръщайте се към лицето за контакт, описано в края на статията.

Контролът по спазването на Закона за туризма и по издадените въз основа на него нормативни актове се осъществява от:

1. министъра на туризма;

2. Комисията за защита на потребителите;

3. областните управители;

4. кметовете на общини;

5. председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощено от него длъжностно лице.

Длъжностни лица, оправомощени от органите по-горе, имат право:

1. да извършват проверки на място и по документи;

2. на свободен достъп в подлежащите на контрол туристически обекти;

3. да изискват документи, данни, сведения, справки и други носители на информация от контролираните лица, като не разгласяват информацията, представляваща служебна или търговска тайна, станала им известна при или по повод изпълнение на служебните им задължения;

4. да дават задължителни предписания за отстраняване на несъответствията и нарушенията по закона и на издадените въз основа на него нормативни актове;

5. да привличат експерти в съответната област, когато за проверката се изискват специални знания или умения.

Кметът на община, следствие на констатирани нарушения при осъществен контрол по чл. 179, ал.1 от Закона за туризма, уведомява председателя на Комисията за защита на потребителите в случаите на констатирани нарушения в туристическите обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1 – 3 за осъществяване на туристическа дейност в некатегоризиран туристически обект за прилагане на принудителната административна мярка "временно затваряне на туристически обект".

Категорията на местата за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелните заведения за хранене и развлечения, туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене се определя на базата на съответствие с минималните задължителни изисквания за изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване, предлагани услуги и професионална и езикова квалификация на персонала, посочени в НАРЕДБА за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията(обн., ДВ, бр. 65 от 25.08.2015 г.)

Конкретните изисквания може да откриете, както следва:

– за местата за настаняване клас "Б" – семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги, съгласно приложение № 2 към Наредбата;

– на заведенията за хранене и развлечения – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове, съгласно приложение № 3 към Наредбата;

КАТЕГОРИЯТА СЕ ОПРЕДЕЛЯ:
– след проверка и оглед на място в туристическия обект от общинската експертна група;
– на  база съответствие с минималните задължителни изисквания за заявената категория по изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване, предлагани услуги, професионална и езикова квалификация на персонала.

За извършване на категоризацията се събират следните такси, определени с Тарифа, одобрена от Министерски съвет:

1. за категоризиране на средства за подслон – хотели, мотели, вилни и туристически селища:

а) до 30 стаи – 500 лв.;

б) от 31 до 150 стаи – 1000 лв.;

в) от 151 до 300 стаи – 1870 лв.;

г) от 301 до 500 стаи – 2750 лв.;

д) над 500 стаи – 5000 лв.;

2. за категоризиране на места за настаняване – пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала и къмпинги:

а) до 20 стаи – 250 лв.;

б) от 21 до 40 стаи – 500 лв.;

в) от 40 до 60 стаи – 940 лв.;

г) от 61 до 100 стаи – 2500 лв.;

д) над 100 стаи – 5000 лв.;

е) за едно легло в самостоятелна стая – 10 лв.;

3. за категоризиране на заведения за хранене и развлечения – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове:

а) до 20 места за сядане – 110 лв.;

б) от 21 до 50 места за сядане – 250 лв.;

в) от 51 до 150 места за сядане – 500 лв.;

г) от 151 до 300 места за сядане – 940 лв.;

д) над 300 места за сядане – 1400 лв.

Съгласно измененията на Закона за туризма от 2013 г. КАТЕГОРИЗАЦИЯТА на туристическите обекти започва да ВАЖИ 5 ГОДИНИ.

 

За повече информация: Ива Моткова, тел.: 081612253.

Comments are closed.