Протокол №13/15.01.2016 г. на Регионалното сдружение за управление на отпадъците

Във връзка с проведено на 15.01.2016 година тринадесето заседание на общото събрание на РСУОРР публикуваме за сведение протокола и приложенията към него:

Протокол 13/15.01.2016 г.

Comments are closed.