НОВИ БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЕТОВО ОТ 01.04.2016

БАНКА ДСК ЕАД

BIC: STSABGSF

БЮДЖЕТНА СВЕТКА: BG26STSA93003112474900

СМЕТКА ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА: BG17STSA93003312474900

IBAN ЗА МЕСТНИ ПРИХОДИ: BG46STSA93008412475000

 

БАНКОВА СМЕТКА ЗА МЕСТНИ ПРИХОДИ И КОДОВЕ ПО ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ НА ОБЩИНА ВЕТОВО ОТ 01.04.2016

IBAN ВИД ПЛАЩАНЕ КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ
BG46STSA93008412475000
Данък върху недвижимите имоти
442100
BG46STSA93008412475000
Данък върху наследствата
442200
BG46STSA93008412475000
Данък върху превозните средства
442300
BG46STSA93008412475000
Такси за битови отпадъци
442400
BG46STSA93008412475000
Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин
442500
BG46STSA93008412475000
Други данъци
443400
BG46STSA93008412475000
Вноски от приходи на общински предприятия и институции
443700
BG46STSA93008412475000
Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция
444000
BG46STSA93008412475000
Приходи от наеми на имущество
444100
BG46STSA93008412475000
Приходи от наеми на земя
444200
BG46STSA93008412475000
Приходи от лихви на текущи банкови сметки
444300
BG46STSA93008412475000
Приходи от лихви по срочни депозити
444400
BG46STSA93008412475000
Дивидент
444800
BG46STSA93008412475000
Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи
444900
BG46STSA93008412475000
Дарения, помощи и други от безвъзмездно получени суми от страната
445100
BG46STSA93008412475000
Дарения, помощи и други от безвъзмездно получени суми от чужбина
445200
BG46STSA93008412475000
Приходи от продажба на дълготрайни материални активи
445500
BG46STSA93008412475000
Приходи от продажба на земя
445600
BG46STSA93008412475000
Приходи от концесии
445700
BG46STSA93008412475000
Приходи от ликвидиране на общински предприятия
445800
BG46STSA93008412475000
Приходи от продажба на нематериални активи
445900
BG46STSA93008412475000
Приходи от глоби, санкции и неустойки, нак. лихви, обезщетения и начети
446500
BG46STSA93008412475000
Други неданъчни приходи
447000
BG46STSA93008412475000
Такси за технически услуги
448001
BG46STSA93008412475000
Такси за ползване на детски градини
448002
BG46STSA93008412475000
Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването
448003
BG46STSA93008412475000
Такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдих
448004
BG46STSA93008412475000
Такси за ползване на домашен соц. патронаж и др. социални услуги
448005
BG46STSA93008412475000
Такси за добив на кариерни материали
448006
BG46STSA93008412475000
Такси за административни услуги
448007
BG46STSA93008412475000
Такси за ползване на пазари, тържища и други
448008
BG46STSA93008412475000
Такси за ползване на полудневни детски градини
448009
BG46STSA93008412475000
Такси за ползване на общежития и др. по образованието
448010
BG46STSA93008412475000
Такси за гробни места
448011
BG46STSA93008412475000
Туристически такси
448012
BG46STSA93008412475000
Други общински такси
448090
BG46STSA93008412475000
Приходи от такси за общините по ЗООС
448081

 

Comments are closed.