Конкурс за длъжността Директор на дирекция „Специализирана администрация“

ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

ОБЩИНА ВЕТОВО

със седалище и адрес на управление: град Ветово, ул. „Трети март“ №2, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители(НПКДС) и Заповед № 80/24.02.2016 г. на кмета на община Ветово, обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

Конкурсът се обявява за длъжността

Директор на Дирекция „Специализирана администрация”

 1. Кратко описание на длъжността: Директор „Специализирана администрация“: планира, ръководи, координира и контролира дейността на служителите в дирекцията; участва в дейността на консултативни органи и структури на администрацията и на неправителствени и международни неправителствени организации; изготвя анализи, прогнози, становища и обзори по влиянието на различни фактори; участва в разработката на краткосрочни и дългосрочни програми свързани с развитието на общината; организира разработването и изпълнението на програми и проекти, отразяващи общинската политика в областта на устойчивото развитие на инфраструктурата; изпълнява и други задачи, произтичащи от заеманата длъжност. Длъжността директор на дирекция „Специализирана администрация“ е пряко подчинена на зам.-кмет „Специализирана администрация“.
 2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност:
 • Минимална степен на завършено образование: магистър;
 • Професионален опит: 4 години или III младши ранг;
 • Гражданство: българско.
 • Кандидатите следва да отговарят на изискванията за заемане на длъжността, определени в чл. 7 от Закона за държавния служител;
 1. Допълнителни изисквания към изпълнителя на длъжността, определени въз основа на компетентностите:
 • Управленска компетентност;
 • Лидерска компетентност;
 • Стратегическа компетентност;
 • Компетентност за преговори и убеждаване;
 • Работа в екип;
 • Фокус към клиента;
 • Ориентация към резултати.
 1. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство:
 • висше образование в следната професионална област: администрация и управление;
 • компютърни умения: Windows, MS Office, Internet, работа с правно-информационни продукти, свързани с работата на администрацията;
 • познания в областта на местното самоуправление и местната администрация;
 • познаване и ползване на нормативната база, използвана в работата на общинска администрация;
 • опит в подготовка и управление на проекти, финансирани със средства от ЕС;
 • комуникативни умения;
 • презентационни умения;
 1. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 420 лева.
 2. Начин на провеждане на конкурса:
 • тест;
 • интервю.
 1. Необходими документи за допускане и участие в конкурса:
 • Заявление, съгласно приложение №2 към НПКДС;
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;
 • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител;
 • Автобиография(европейски формат на CV).
 1. Място и срок за подаване на документите по т. 7:
 • Място на подаване: Общинска администрация-Ветово на адрес: град Ветово, ул. „Трети март“ №2, етаж 1, стая №1(фронт-офис);
 • Краен срок за подаване на документи: 09.03.2016 г., 16:55 часа.
 1. Подаването на документи се извършва лично или чрез упълномощено лице.
 2. При подаване на документите кандидатите получават длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
 3. Място, където ще се обявяват списъците и други съобщения във връзка с конкурса: информационно табло в сградата на Общинска администрация-Ветово и официалния сайт на Община Ветово на адрес: www.vetovo.com.
 4. Лице за контакт: Милена Петрова, 08161/22-53

За Кмет на Община Ветово: ИСМАИЛ СЕЛИМ                               

 

Образци на заявление за участие в конкурса и декларации:

1. Заявление за участие.

2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС.

Comments are closed.