Протокол от 12-то заседание на общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе(РСУОРР)

Във връзка с проведено на 08.12.2015 година дванадесето заседание на общото събрание на РСУОРР публикуваме за сведение протокола и приложенията към него:

Протокол 12/08.12.2015 г.

Comments are closed.