Докладни записки за разглеждане на второ заседание на Общински съвет – Ветово

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред.

Вносител: д-р М. Мехмед – председател на ОбС – Ветово

Относно:Определяне на представител на Общински съвет – Ветово в Областния съвет за развитие

2. Докладна записка по т.2 от предварителния дневен ред.

Вносител:д-р М. Мехмед – председател на ОбС – Ветово

Относно: Определяне представител на Общински съвет – Ветово в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)

3. Докладна записка по т.3 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Утвърждаване на маломерни паралелки в СОУ „Васил Левски“ с ПП – град Ветово

4. Докладна записка по т.4 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Предстоящо заседание на заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД – Русе.

5. Докладна записка по т.5 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Пл. Славчев – Управител на „Ветовска гора“ ЕООД

Относно: Разглеждане на внесен в деловодството на Общински съвет – Ветово от управителя на „Ветовска гора“ ЕООД Счетоводен баланс и ОПР към 30.09.2015 г.

Comments are closed.