П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е на Временната комисия, избрана с Решение №4 по Протокол №1/09.11.2015 г. на Общински съвет – Ветово

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ВЕТОВО

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

на

Временната комисия, 

избрана с Решение №4 по Протокол №1/09.11.2015 г.

на Общински съвет – Ветово

ОТНОСНО:  Изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на общински съвет – Ветово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Правилникът  за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е основен документ за работата на Общинския съвет.

Временната комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, избрана с Решение №4/09.11.2015 г.,  след обстойно обсъждане на направените предложения на свое заседание, проведено на 16.11.2015г., предлага на Общински съвет – Ветово да разгледа и приеме на основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА следния предложен проект на  Правилник за организацията и дейността на ОбС- Ветово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015/2019 година.

Текстът на проекта, съгласно нормативните изисквания,  е публикуван на официалната интернет- страница на Община Ветово на електронен адрес: http://www.vetovo.com/ на 17.11.2015 г. В рамките на законоустановения срок от 14 дни, всички заинтересовани лица могат да направят предложения, да изразяват мнения, писмени становища или възражения по предложения проект.

Крайна дата за подаване на писмени становища, предложения или възражения: 02.12.2015 г.

В рамките на горепосочения срок можете да подадете писмени становища, предложения или възражения в деловодството на Общински съвет- Ветово на адрес: гр. Ветово, ул. „ Трети март“ №2 или на  e-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg.

ПРОЕКТ

Мотиви

Comments are closed.