„Преустройство на съществуваща сграда, използвана преди години за производствени цели, да отговаря на новите изисквания за производствени помещения за сортиране, пакетиране, замръзяване, преработка и консервиране на пресни плодове и зеленчуци“ в село Писанец, УПИ 420, кв. 29

Във връзка със стартирала процедура по преценка необходимостта от ОВОС за обект "Преустройство на съществуваща сграда, използвана преди години за производствени цели, да отговаря на новите изисквания за производствени помещения за сортиране, пакетиране, замръзяване, преработка и консервиране на пресни плодове и зеленчуци" в село Писанец, УПИ 420, кв. 29,  публикуваме постъпилите в Община Ветово документи, както следва:

1. Информация зе преценяване необходимостта от ОВОС.

Comments are closed.