Докладни записки за разглеждане на заседание на постоянните комисии на 23.09.2015г.

1. Докладна запикса по т.1 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Вземане на решение за продължаване процедурата за възлагане обществен превоз на пътници по междуобщински автобусни линии от квотата на община Ветово, включени в Областната транспортна схема на област Русе, утвърдени от Областен управител на област Русе, от Общинска транспортна схема на община Ветово.

2. Докладна запикса по т.2 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІХ-791, кв. 67, с площ 822 кв.м., по плана на село Писанец

3. Докладна запикса по т.3 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 000006, начин на трайно ползване „Ерозирано трайно насаждение“, находящ се в землището на село Смирненски, местност „Аша орман“.

4. Докладна запикса по т.4 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем 1 кв.м. от покривната конструкция на имот – публична общинска собственост, представляващ Масивна четириетажна административна сграда, находящ се в УПИ V-1342, кв. 165 по плана на град Ветово.

5. Докладна запикса по т.5 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на лице, което се намира в тежко социално положение.

6. Докладна запикса по т.6 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на лице, което се намира в тежко социално положение.

7. Докладна запикса по т.7 от предварителния дневен ред.

Анализ – социални услуги

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Приемане на Анализ на потребността от социални услуги в община Ветово.

8. Докладна запикса по т.8 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Одобряване на споразумения за сътрудничество за реализацията на Проект „Интегриран подход на община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини от област Русе“.

9. Докладна запикса по т.9 от предварителния дневен ред.

Вносител: Р. Стоева – директор на ОУ – Сеново

Относно: Разглеждане на докладна записка с вх.№ ОбС-42-10-14 от 08.09.2015 г., внесена в деловодството на Общински съвет – Ветово от Радка Стоева – директор на ОУ – град Сеново, община Ветово.

10. Докладна запикса по т.10 от предварителния дневен ред.

Вносител: Ст. Тончева – директор на СОУ – Ветово

Относно: Разглеждане на докладна записка с вх.№ ДЗ-42-01-44 от 07.09.2015 г., внесена в деловодството на Общински съвет – Ветово от Стефка Тончева – директор на СОУ „В. Левски“ с ПП – град Ветово.

11. Докладна запикса по т.11 от предварителния дневен ред.

Вносител: Ст. Тончева – директор на СОУ – Ветово

Относно: Разглеждане на докладна записка с вх.№ ДЗ-42-01-45 от 12.09.2015 г., внесена в деловодството на Общински съвет – Ветово от Стефка Тончева – директор на СОУ „В. Левски“ с ПП – град Ветово.

Comments are closed.