Уведомление за инвестиционно намерение в село Писанец

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридическ лица, че в Община Ветово е постъпило уведомление за инвестиционно намерение от "Еконт Експрес" ООД, със седалище и адрес на управление: град Русе, бул. Тутракан 11, ЕИК: 117047646. 

Инвестиционното предложение е за "Преустройство на съществуваща училищна сграда в център за обучение с ресторант и леглова база "Академия Еконт" с местонахождение: с. Писанец, УПИ I, , кв. 27 и изграждане на пречиствателно съоръжение за канализацията на обекта, разположена в същия парцел". Пречистените води ще се заустват в р. Бели Лом.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Ветово, кметство Писанец или РИОСВ-Русе("Придунавски булевард" №20, п.к. 7000).

Comments are closed.