Общинска администрация – Ветово обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижими имоти, който ще се проведе на 16.07.2012 г.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГРАД ВЕТОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

 

 

Във връзка със Заповед №352 от 28.04.2012 г. на Кмета на Община Ветово

 

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

 

на  16.07.2012 г. от 17:00 ч. в Община Ветово, етаж І, стая №8, за отдаване под наем на следните общински недвижими имоти:

  • Имот – частна общинска собственост, представляващ “Дискотека” с площ 131,79 кв.м., склад с площ 21,71 кв.м. и 2 бр. санитарни помещения с площ 33,56 кв.м., разположени в сутерена на “Сграда за културни мероприятия” – град Ветово, актуван с АОС №2/4 от 28.11.1996 г. за срок от пет години с начална тръжна цена 160.00 лв. /Сто и шестдесет лева/ с ДДС;
  • Два дка от имот №000264 – частна общинска собственост, начин на трайно ползване “Залесена територия” с площ 2732,238 дка, находящ се в землището на град Сеново, местност “Дъбака”, актуван с АОС №2115 от 04.08.2011 г. за срок от пет години с начална тръжна цена 4,00 лв. /четири лв./ годишен наем;
  • Пет дка от имот №091009 – частна общинска собственост, начин на трайно ползване “Друга селскостопанска територия” с площ 28,860 дка, находящ се в землището на град Глоджево, местност “Кара сулук”, за срок от пет години с начална тръжна цена 10,00 лв. /десет лв./ годишен наем;
  • Три дка от имот №000264 – частна общинска собственост, начин на трайно ползване “Залесена територия” с площ 2732,238 дка, находящ се в землището на град Сеново, местност “Дъбака”, актуван с АОС №2115 от 04.08.2011 г. за срок от пет години с начална тръжна цена 4,00 лв. /четири лв./ годишен наем;
  • Един дка от имот №506001 – частна общинска собственост, начин на трайно ползване “Залесена територия” с площ 4623,175 дка, находящ се в землището на град Глоджево, местност “Арпалък”, актуван с АОС №2201 от 24.01.2012 г. за срок от пет години с начална тръжна цена 2,00 лв. /два лв./ годишен наем;
  • Два дка от имот №506001 – частна общинска собственост, начин на трайно ползване “Залесена територия” с площ 4623,175 дка, находящ се в землището на град Глоджево, местност “Арпалък”, актуван с АОС №2201 от 24.01.2012 г. за срок от пет години с начална тръжна цена 4,00 лв. /два лв./ годишен наем;
  • Един дка от имот №000053 – публична общинска собственост, начин на трайно ползване “Пасище, мера” с площ 9,863 дка, трета категория, находящ се в землището на село Смирненски, местност “Аланджика”, за срок от пет години с начална тръжна цена 2,00 лв. /два лв./ годишен наем;
  • Два дка от имот №019001 – частна общинска собственост, начин на трайно ползване “Гора в земеделски земи” с площ 15,441 дка, находящ се в землището на град Сеново, местност “Гьобекли”, за срок от пет години с начална тръжна цена 4,00 лв. /четири лв./ годишен наем.

        Търгът ще се проведе в сградата на Община Ветово, І етаж, стая №8.

        Оглед на обектите се извършва  всеки работен ден от 8:30 до 16:00 ч. и до 12:00 часа на деня, предхождащ търга, след закупуване на тръжна документация.

        Тръжна документация  се закупува от Фронт-офиса на общината всеки работен ден от 8:30 ч. до 16:00 часа и до 12:00 часа на деня, предхождащ търга.

        Цената на тръжната документация е 12,00 лв. с включен ДДС.

        Заявления  за участие се приемат във Фронт-офиса на общината, І етаж, стая №1,  всеки работен ден от 8:00 часа до 16:00 часа и до 12:00 часа на деня,  предхождащ търга.

        Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена за всеки обект се внася по с/ка IBAN:BG87BUIB71143312474900; BIC:BUIBBGSF до 12:00 ч. на деня, предхождащ търга. 

  • При неявявяне на кандидати следващ търг ще се проведе на  23.07.2012 год. при същите условия.

 

Comments are closed.