СЪОБЩЕНИЕ от Бюлент Гайтанов – Председател на Общински съвет – Ветово

С настоящото уведомявам всички заинтересовани лица, че съвместното заседание на постоянните по Образование, култура, здравеопазване, социални дейности, спорт и отдих; по Законност, обществен ред и сигурност и по Селско стопанство, екология и опазване на околната среда, предвидено да се проведе на 23.07.2015 година (четвъртък) от 09:30 часа в Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1, е ОТЛОЖЕНО поради липса на кворум.

            С оглед на гореизложеното и предвид фактическата обстановка, на основание чл. 55, ал. 1 във връзка с чл. 60, ал. 1 и чл. 20, ал. 1, т. 2 и т. 14 от Правилника, насрочвам нова дата за провеждане на заседание на постоянните комисии. Заседанието на постоянните комисии ОПРЕДЕЛЯМ да се проведе на 27.07.2015 година (понеделник) от 09:30 часа в Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1, в състав – Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, социални дейности, спорт и отдих, Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност и Постоянната комисия по селско стопанство, екология и опазване на околната среда, при следния проект за

ПРЕДВАРИТЕЛЕН   ДНЕВЕН   РЕД

          1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за отглеждане на домашни животни на територията на община Ветово.

                  Вносител: д-р С. Насуф – Председател на ПКССЕООС

            2. Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в „Лечебно заведение“ – град Ветово, представляващ „Манипулационна“ с площ 10,66 кв. м. и 1/3 ид. част от коридор с площ 23,43 кв. м., входно антре с площ 8,69 кв. м. и тоалетна с площ 5,52 кв. м.

                  Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

3. Споразумение за общинско сътрудничество по проект „Заедно“ по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ ОПРЧР 2014-2020 г.

                  Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

            4. Отпускане на еднократна парична помощ на лицето Венко Василев Иванов, с постоянен адрес град Ветово, ул. „Трети март“ № 52, община Ветово.

                  Вносител: Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

            5. Съгласуване на позицията на община Ветово относно покана за участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К – Русе на 06.08.2015 г.

                 Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

6. Разни.

7. Изказвания на граждани.

 

БЮЛЕНТ ГАЙТАНОВ,

Председател на Общински съвет – Ветово

Comments are closed.