П О К А Н А

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с приключването на проект на Община Ветово, област Русе с предмет: „Община Ветово – компетентна и ефективна администрация”, който се осъществява по Договор за безвъзмездна финансова помощ № M13-22-71/01.08.2014 г., Приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14  на Оперативна програма „Административен капацитет”

Ви каним на заключителна пресконференция, която ще се проведе на 14  юли  (вторник) 2015 г. от 11:00 часа в сградата на Младежки дом, гр. Ветово.

Общата стойност на проекта е 89 263. 95  лева, а периодът на изпълнение 12 /дванадесет / месеца.

По време на предстоящата заключителна пресконференция ще бъдат представени основните дейности, чрез изпълнението на които се осъществи успешната реализация на проекта:

Дейност 1. Организация и управление на проекта.

Дейност 2. Обучения по ключови компетентности на тема:Развитие на умения за лична ефективност“ за 23 служители от администрацията на Община Ветово; „Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация“ за 23 общински служители; „Работа с хора със специфични потребности“ за 20 служители; „Комуникативни и презентативни умения“ за 22 общински служители.

Дейност 3. Обучения, проведени в Института по публична администрация.

Дейност 4. Информация и публичност.

           На заключителната пресконференция ще бъдат представени и постигнатите резултати от успешното реализиране на проекта:

  • сключени три договора със служители на общинската администрация;
  • проведени дванадесет срещи на екипа на проекта;
  • проведена една тръжна процедура;
  • обучени деветдесет и един служители на общинската администрация;
  • повишен капацитета на деветдесет и един служители от общинската администрация;
  • деветдесет и един служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат;
  • организирани  две пресконференции (начална и заключителна);
  • изработени материали за информация и публичност.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

 

Comments are closed.