Докладни записки за разглеждане на петдесет и осмо заседание на Общински съвет – Ветово

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, находящи се в землището на село Писанец.

2. Докладна записка по т.2 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, находящи се в землището на град Ветово.

3. Докладна записка по т.3 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на части от поземлен имот № 190003, начин на трайно ползване „Залесена горска територия“, находящ се в землището на град Глоджево.

4. Докладна записка по т.4 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 106004, начин на трайно ползване „Гора в земеделски земи“, находящ се в землището на град Глоджево, местност „Кайрака“.

5. Докладна записка по т.5 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ветово през 2015 година.

6. Докладна записка по т.6 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 000676, начин на трайно ползване „Залесена територия“, находящ се в землището на град Ветово, местност „Землище Ветово“.

7. Докладна записка по т.7 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 000559, начин на трайно ползване „Залесена територия“, находящ се в землището на град Ветово, местност „Землище Ветово“.

8. Докладна записка по т.8 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Учредяване на право на прокарване в имоти – публична общинска собственост на кабел СрН /20 kV/ с дължина на трасето 1355 м от стълб ЖР 60 на ВЕЛ „Писанец“ до границата на ПИ № 167002, находящ се в землището на град Ветово.

9. Докладна записка по т.9 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Учредяване на право на прокарване в имоти – публична общинска собственост в землището на град Ветово на водопроводно отклонение с обща дължина 1106 м за свързване на ПИ №167002, находящ се в землището на град Ветово, местност „Чирмашлъка 1“ от съществуващ водопровод.

10. Докладна записка по т.10 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Учредяване право на строеж на пристройка за изграждане на пункт за варене на ракия от североизточната страна на съществуваща сграда, построена в имот – частна общинска собственост, находящ се в дворно място, образуващо УПИ ІV, кв. 42 по плана на град Сеново.

11. Докладна записка по т.11 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Определяне на придаваема площ по улична регулация към УПИ ХV, кв. 187 и УПИ ХVІ, кв. 187 по плана на град Ветово.

12. Докладна записка по т.12 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Продажба на придаваема площ по улична регулация към УПИ ІІ-1117, кв. 138 по плана на град Ветово.

13. Докладна записка по т.13 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Приемане на Анализ на потребността от социални услуги в община Ветово.

14. Докладна записка по т.14 от предварителния дневен ред.

Приложение

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Стоматологичен кабинет“ с площ 12 кв.м., ½ ид.ч. от чакалня – 17,36 кв.м. и ½ ид.ч. от санитарно помещение – 1 кв.м., разположени на І етаж в „Здравна служба“ – село Смирненски.

15. Докладна записка по т.15 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Приемане на решение за утвърждаване на Поименен списък на обектите, предвидени за основен ремонт и придобиване на ДМА и НМДА в община Ветово през 2015 година, финансирани с целева капиталова субсидия.

16. Докладна записка по т.16 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ масивна двуетажна сграда „Детска градина“ находяща се в УПИ ХІХ, кв. 19 по плана на село Смирненски.

17. Докладна записка по т.17 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Извършване на СМР и сключване на договор за съвместна дейност с Мюсюлманско настоятелство при село Смирненски, община Ветово

18. Докладна записка по т.18 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Учредяване право на строеж на автомивка със съответните пречиствателни съоръжения за технологични отпадни води с обща площ 45 кв.м., върху имот – частна общинска собственост, находящ се в дворно място, образуващо УПИ V 341, кв. 161 по плана на град Ветово.

19. Докладна записка по т.19 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Определяне на придаваема площ по улична регулация към УПИ ХVІІІ-538, кв. 55 по плана на град Глоджево.

Comments are closed.