Докладни записки за разглеждане на заседание на постоянните комисии на 23.06.2015г.

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ масивна едноетажна сграда № 535.16 /Хранилище БП № 222/, находящ се в ПИ № 000535 в землището на град Ветово /бивше военно поделение/.

2. Докладна записка по т.2 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, находящи се в землището на село Писанец.

3. Докладна записка по т.3 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, находящи се в землището на град Ветово.

4.Докладна записка по т.4 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на части от поземлен имот № 190003, начин на трайно ползване „Залесена горска територия“, находящ се в землището на град Глоджево.

5. Докладна записка по т.5 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 106004, начин на трайно ползване „Гора в земеделски земи“, находящ се в землището на град Глоджево, местност „Кайрака“.

6. Докладна записка по т.6 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ветово през 2015 година.

7. Докладна записка по т.7 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 000676, начин на трайно ползване „Залесена територия“, находящ се в землището на град Ветово, местност „Землище Ветово“.

8. Докладна записка по т.8 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: . Отдаване под наем на част от имот № 000559, начин на трайно ползване „Залесена територия“, находящ се в землището на град Ветово, местност „Землище Ветово“.

9. Докладна записка по т.9 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно:  Учредяване на право на прокарване в имоти – публична общинска собственост на кабел СрН /20 kV/ с дължина на трасето 1355 м от стълб ЖР 60 на ВЕЛ „Писанец“ до границата на ПИ № 167002, находящ се в землището на град Ветово.

10. Докладна записка по т.10 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Учредяване на право на прокарване в имоти – публична общинска собственост в землището на град Ветово на водопроводно отклонение с обща дължина 1106 м за свързване на ПИ №167002, находящ се в землището на град Ветово, местност „Чирмашлъка 1“ от съществуващ водопровод.

11. Докладна записка по т.11 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Учредяване право на строеж на пристройка за изграждане на пункт за варене на ракия от североизточната страна на съществуваща сграда, построена в имот – частна общинска собственост, находящ се в дворно място, образуващо УПИ ІV, кв. 42 по плана на град Сеново.

12. Докладна записка по т.12 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Определяне на придаваема площ по улична регулация към УПИ ХV, кв. 187 и УПИ ХVІ, кв. 187 по плана на град Ветово.                                  

13. Докладна записка по т.13 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Продажба на придаваема площ по улична регулация към УПИ ІІ-1117, кв. 138 по плана на град Ветово.

14. Докладна записка по т.14 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Приемане на Анализ на потребността от социални услуги в община Ветово.

15. Докладна записка по т.15 от предварителния дневен ред.

Вносител: Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

Относно: Разглеждане на писмо с вх. № ОбС-06-02-163/15.06.2015 г., внесено в деловодството на Общински съвет – Ветово от кмета на община Ветово – инж. Георги Георгиев.

Comments are closed.