Конкурс за избор на партньор на Община Ветово по проект „Заедно“ (02.06.2015г.)

 

Община Ветово разработва проектно предложение за кандидатстване  по открита процедура на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Инвестиционен приоритет № 3 „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ характер“, Специфична цел 1 към ИП3: „Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване”, процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 “НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

Целта на процедурата е: Подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността. От друга страна операцията има за цел да предостави възможности за връщането на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.

КАНДИДАТИТЕ ЗА ПАРТНЬОРИ следва да отговарят на следните изисквания:

 1. Да са доставчици на социални услуги и/или неправителствени организации.
 2. Да са осъществили поне един проект в сферата на социалните услуги или поне една година опит в изпълнението на дейности, сходни със заложените в проектното предложение.
 3. Да осигури психологическа подкрепа на потребителите на услугата, консултиране и супервизия на персонала предоставящ социалната услуга
 4. За приключилите две предходни финансови години, да разполагат с финансов ресурс /съгласно приложения ОПР и Счетоводен баланс/равен или по-голям от 20% от стойността на прогнозните средства, които партньорът  ще разходва по проекта. Предвид началния етап на изготвяне на проектното предложение, като индикативна стойност приемаме за допустимо доказването на ресурс в размер на поне 10 000. лв.

Партньорите няма да могат да участват в процедурата за набиране на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ в случай, че:

 1. Са обявени в несъстоятелност или са в ликвидация; тяхната дейност е под разпореждане на съда; са сключили споразумение с кредиторите; са преустановили дейността си; са обект на производство по тези въпроси или се намират в аналогично положение в резултат на подобна процедура, предвидена в националните законови или подзаконови актове.
 2. Те и лицата с правомощия за представителство, вземане на решения или контрол спрямо тях са осъдени за престъпление по служба с влязла в сила присъда от компетентен орган орган на държава-членка.
 3. Са признати за виновни за тежко нарушение при упражняване на професионалната си дейност, доказано с всякакви средства, които възложителят може да обоснове, включително с решение на ЕИБ и на международни организации.
 4. Не са изпълнили своите задължения, свързани с плащането на вноски за социално осигуряване или плащането на данъци в съответствие с правните разпоредби на страната, в която са установени, или с тези на страната на възложителя, или с тези на страната, в която трябва да се изпълни поръчката.
 5. Те или лицата с правомощия за представителство, вземане на решения или контрол спрямо тях са осъдени с влязла в сила присъда за измама, корупция, участие в престъпна организация, изпиране на пари или всякаква друга незаконна дейност, ако тази незаконна дейност накърнява финансовите интереси на Съюза.
 6. Са били обект на административна санкция, посочена в член 109, параграф 1 от Регламент /ЕС/ № 966/2012.
 7. Е налице отстраняване на съответния кандидат или оферент, или изпълнител от поръчките и безвъзмездните средства, финансирани от бюджета, за максимален срок от десет години.
 8. Се намират в положение на конфликт на интереси.
 9. Са виновни за подаване на декларация с невярно съдържание при представянето на информацията, изискана от възложителя като условие за участие в процедурата за възлагане, или не са представили тази информация.
 10. Са членове на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, и са свързани лица по смисъла на §1, т.1 от Допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с ръководителя на управляващия орган.
 11. Попадат в случаите по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
 12. Имат задължения въз основа на неизпълнение на договор за предоставяне на финансови средства по схема за финансиране по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 и програма ФАР към изпълнителна агенция МТСП.

 

Изискванията от т. 1-12 са задължителни за партньорите. Обстоятелствата се декларират от лицата, които са овластени да представляват партньорите /независимо дали го представляват заедно или поотделно/ и са вписани в търговския регистър или в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, или са определени като такива в учредителет акт, когато тези обстоятелства не подлежат на вписване.

Към момента на кандидатстване обстоятелствата се декларират от партньорите /Приложение I-Декларация на партньора/, а преди сключване на договора за БФП се доказват с официални документи, издадени от съответните компетентни органи, за обстоятелствата, за които такива документи се издават, като се спазват изискванията на чл.2, ал.1 от Закона за електронното управление.

Община Ветово очаква в срок до 09.06.2015г. желаещите организации, които отговарят на посочените изисквания да представят писмено предложение за партньорство по проект „Заедно“ с приложена декларация  по критериите за допустимост от поканата, на адрес: гр.Ветово, ул. „Трети Март“ №2.

Пълна информация по процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ e достъпна на www.eufunds.bg, esf.bg, eumis2020.government.bg , Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Comments are closed.