Докладни записки за разглеждане на петдесет и шесто заседание на Общински съвет – Ветово

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Ветово за 2016 година

2. Докладна записка по т.2 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Изготвяне на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Ветово 2015-2020 година.

3. Докладна записка по т.3 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Сформиране на работна група, която да изготви и предложи на Общински съвет – Ветово проекти на наредби, съгласно чл. 40, ал. 5 и чл. 47, ал. 5 от Закона за защита на животните.

4. Докладна записка по т.4 от предварителния дневен ред.

Доклад приложение към т. 4

Приложение 5 към т. 4

Приложение 11 към т.4

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Приемане на бюджета на община Ветово за 2015 г.

5. Докладна записка по т.5 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на лице, което се намира в тежко социално положение.

6. Докладна записка по т.6 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на лице, което се намира в тежко социално положение.

7. Докладна записка по т.7 от предварителния дневен ред.

Вносител: Б. Гайтанов – Председател на Общински съвет – Ветово

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето Красимир Тодоров Колев с постоянен адрес: град Ветово, ул. „Велко Дачев Тишев“ № 3.

8. Докладна записка по т.8 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ветово през 2015 г.

9. Докладна записка по т.9 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 000323, начин на трайно ползване „Гора в земеделски земи“, находящ се в землището на село Смирненски.

10. Докладна записка по т.10 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 000006, начин на трайно ползване „Ерозирано трайно насаждение“, находящ се в землището на село Смирненски, местност „Аша орман“.

11. Докладна записка по т.11 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 506003, начин на трайно ползване „Залесена територия“, находящ се в землището на град Глоджево.

12. Докладна записка по т.12 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 092104, начин на трайно ползване „Друга селскостопанска територия“, находящ се в землището на село Кривня, местност „Келемлелик“.

13. Докладна записка по т.13 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 000493, начин на трайно ползване „Залесена територия“, находящ се в землището на село Кривня.

14. Докладна записка по т.14 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 000676, начин на трайно ползване „Завесена територия“, находящ се в землището на град Ветово, местност „Землище Ветово“.

15. Докладна записка по т.15 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Стоматологичен кабинет“ с площ 12 кв.м., ½ ид.ч. от чакалня – 17,36 кв.м. и ½ от санитарно помещение – 1 кв.м., разположени на I етаж в „Здравна служба“ – село Смирненски.

16. Докладна записка по т.16 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно:  Одобряване на ПУП-парцеларен план за трасе на ел.кабел от съществуващ ЖБ стълб № 212 от ВЕЛ 20kV „Писанец“ до границата на ПИ 109022 в землището на с. Писанец, общ. Ветово, обл. Русе

 Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

17. Докладна записка по т.17 от предварителния дневен ред.

Вносител: Б. Гайтанов – Председател на Общински съвет – Ветово

Относно: Разглеждане и обсъждане на Заповед № 270 от 28.04.2015 г., издадена от кмета на община Ветово във връзка с изпълнение на Решение № 652 по Протокол № 53 от заседание на Общински съвет – Ветово, проведено на 27.02.2015 г.

18. Докладна записка по т.18от предварителния дневен ред.

Вносител: Б. Гайтанов – Председател на Общински съвет – Ветово

Относно: Преразглеждане на Решение № 654 по Протокол № 53 от заседание на Общински съвет – Ветово, проведено на 27.02.2015 г., относно: Отдаване под наем на част от недвижими имоти – общинска собственост, за разполагане на четири броя кафе-автомати – два броя в сградата на Община Ветово, един брой в Лечебно заведение, находящи се в град Ветово и един брой в Масивна четириетажна административна сграда, по плана на  град Ветово.

19. Докладна записка по т.19 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на лице, за възстановяване щети от пожар.

20. Докладна записка по т.20 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Пл. Славчев – Управител на „Ветовска гора“ ЕООД

Относно:

21. Докладна записка по т.21 от предварителния дневен ред

Вносител: Пл. Пенчев – Управител на „Бизнес парк Ветово“ ЕООД

Относно:

22. Докладна записка по т.22 от предварителния дневен ред

Вносител: Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

Относно:

 

Comments are closed.