За вас работодатели

Дирекция “Бюро по труда”- Ветово уведомява работодателите от община Ветово,

че разполага с финансови средства за сключване на договори за обучение по заявена от тях професия по реда на чл.63 от ЗНЗ

 

Работодателите вече могат да удовлетворят потребностите си от работна сила с професионална квалификация, необходима за конкретната им стопанска дейност. Тази възможност се реализира по реда на чл. 63 от Закона за насърчаване на заетостта и се финансира със средства от Държавния бюджет в рамките на Националния план за действие по заетостта за 2015 г. (НПДЗ`2015).

Както е известно, бизнесът често не намира персонал с професионална подготовка, която да съответства на изискванията на съвременните технологични и производствени процеси. Успоредно с това безработни лица не намират работа поради липса на търсени на пазара на труда професия или квалификация. За удовлетворяване на потребностите на бизнеса и работната сила, НПДЗ`2015 регламентира и финансира със средства от Държавния бюджет провеждането на обучения за безработни лица, чрез които те да придобият професионална квалификация по специалност, заявена от работодателите.

За да се реализира тази услуга, е необходимо работодателите да подадат заявка в местната дирекция „Бюро по труда”, в която да посочат специалността и броя лица, които ще назначат за срок не по-малък от 6 месеца след успешното приключване на обучението им. Работодателят може да извърши подбора на безработните лица, както и да посочи лицензирана обучаваща институция, която да проведе обучението им.

Право да ползват преференцията имат работодатели, регистрирани по действащото законодателство, които не осъществяват дейност по първично производство, преработка или реализация на селскостопански продукти, в отрасли „въгледобив" или „рибарство и аквакултури", нямат задължения, вкл. и по договори с Агенцията по заетостта, отговарят на изискванията за отпускане на минимални помощи и които не са получавали средства от други източници за финансиране на същите дейности.

Подборът на подадените заявки се извършва от Съвета за сътрудничество към ДБТ в съответствие с приоритетите на общинските планове за развитие и потребностите на работодателите от работна сила. С одобрените работодатели и посочената от тях обучаваща организация бюрото по труда сключва съответните договори след позитивна оценка на представените документи за обучението и при установено чрез проверка наличие на оборудваните работни места, за които кандидатства работодателят.

Със средства от Държавния бюджет се финансира обучение в рамките на 300 учебни часа за придобиване на професионална квалификация първа степен или за част от професия. На включените безработни лица за срока на обучението се изплащат стипендии в размер 8,00 лeва на присъствен ден, както и до 10 лева за ежедневен транспорт на живеещите в друго населено място. 

Към настоящия момент са налични средства в размер на 4 902 лева за включване в обучение по заявена от работодателите професия на 5 безработни лица от Община Ветово.

Повече информация желаещите да участват могат да получат в Дирекции “Бюро по труда” – гр.Ветово и на официалния сайт на Агенцията по заетостта.

Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – гр. Ветово, ул.“Христо Ботев” 4, стая 13,18, 14 и 17, както и на тел. 082161/2263, 2293.

Comments are closed.