Докладни записки за разглеждане на заседание на постоянните комисии на 23.04.2015г.

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Вносител: : Б. Гайтанов – Председател – ОбС – Ветово

Относно: Приемане на годишния финансов отчет на „Ветовска гора” ЕООД за 2014 година и избор на експерт-счетоводител за 2015 година.

2. Докладна записка по т.2 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Ветово за 2016 година.

3. Докладна записка по т.3 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на лице, което се намира в тежко социално положение.

4. Докладна записка по т.4 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. : Б. Гайтанов – Председател – ОбС – Ветово

Относно: . Разглеждане на предложение от Районна прокуратура – град Русе по реда на общия надзор за законност по чл. 145, ал. 1, т. 6 от ЗСВ.

Comments are closed.