Докладни записки за разглеждане на заседание на постоянните комисии на 11.03.2015г.

1. Докладна записка по т. 1 от предварителния дневен ред

Доклад относно приемане на бюджета на община Ветово за 2015 година

Бюджет 2015 г.

Приложение 5

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС на община Ветово за 2015г.

Приложение

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Приемане на бюджет на Община Ветово

2. Докладна записка по т. 2 от предварителния дневен ред

Бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2016 г. – 2018 г.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Приемане на бюджетната прогноза на Община Ветово за периода 2016г.-2018г.

Comments are closed.