Докладни записки за разглеждане на петдесет и трето заседание на Общински съвет – Ветово-

1. Докладна записка по т. 1 от предварителния дневен ред

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в обшина Ветово през 2015г.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Премане на програма за управление и разпореждане с имотите – Общинска собственост в Община Ветово през 2015г.

2. Докладна записка по т. 2 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в "лечебно заведение" – град Ветово – представляващ "манипулационна" с площ 10.66 кв.м. и 1/3 идеална част от коридор с площ 23,43 кв. м. , вх. антре с площ9,69 кв.м. и тоалетна с площ 5.52 кв.м.

3. Докладна записка по т. 3 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на недвижим имот – публична  общинска собственост представляващ тротоарна площ с площ 15 кв.м. , за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ , находящ се в кв. 74 по плана на село Смирненски.

4. Докладна записка по т. 4 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, за разполагане на четери кафе – автомата, два броя в сградата на обшина Ветовов, един брой в лечебно заведение, находящ се в град Ветовои един брой в Масивна четериетажна административна сграда , по плана на град Ветово.

5. Докладна записка по т. 5 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Продажба на придаваема площ по улична регулация към УПИ Отдаване под наем на недвижим имот – публична  общинска собственост XIV-335, кв. 6 шпо плана на град Ветово

6. Докладна записка по т. 6 от предварителния дневен ред

Вносител:Ал. Ласков – Началник на РУ – Ветово

Относно: Анализ за състоянието на средата за сигурност и дейността на РУ – Ветово през 2014г.

7. Докладна записка по т. 7 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Съгласуване на положението на Община Ветово , относно покана за участие в заседание на общото събрание на Асоциацията  по ВиК – Русе, което ще се проведе на 11.03.2015г.  от 11:00 часа в сградата на Областна администрация.

8. Докладна записка по т. 8 от предварителния дневен ред

Вносител: Б. Гайтанов – Председател – Обс – Ветово

Относно: Одобряване на задание и разрешение за изготвяне на ПУП – Парцеларен план за подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „НЕТУОРКС – БЪЛГАРИЯ“ ООД на територията на Община Ветово – обходно трасе на с. Смирненски – линеен обект на техническа инфраструктура.

Comments are closed.