Докладни записки за разглеждане на петдесет и второ заседание на Обшински съвет – Ветово

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Приемане на план за действие на Община Ветово в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходно на ромите ситуация 2015-2020.

2. Докладна записка по т.2 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Учредяване на право на прокарване на кабел в имоти- публична общинска собственост на кабел СрН/20kV/ с дължина на трасето 96м., от стълб ЖБ 212 на ВЕЛ в "Писанец" до границата на ПИ 109022, находящ се в землишето на село Писанец.

3. Докладна записка по т.3 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Удостоверяване на г-н Георги Иванов Янев със званието "Почетен гражданин на гр. Глоджево"

4. Докладна записка по т.4 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Одобряване на ПУП- парцеларен план за трасе на водопроводно отклонение от съществуващ селищен водопровод в ПИ 000876 в землището на село Писанец, до ПИ 000967 в землището на с. Писанец

5. Докладна записка по т.5 от предварителния дневен ред

Вносител: Б. Гайтанов – Председател Обс – Ветово

Относно: Приемане на решение за осигуряване на материална помощ на "Мюсюлманското на стоятелство" – гр. Ветово за ремонт на покривната конструкция на малката джамия, находящ се в гр. Ветово ул. "Велико Търниво"

6. Докладна записка по т.6 от предварителния дневен ред

Вносител: Б. Гайтанов – Председател Обс – Ветово

Относно: Приемане на решение за утвърждаване на график за провеждане на заседанията на Общински съвет – Ветово през 2015г.

7. Докладна записка по т.7 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на КПИИ /комплексен проект за изработване на инвестиционна инициатива/ за линеен проект на техническа инфраструктура по реда на чл. 150 ал.6 от ЗУТ- водопроводно отклонение от ОТ 28 по плана на гр. Ветово до ПИ 167002, в землището на гр. Ветово, община Ветово.

8. Докладна записка по т.8 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Предложение за разкриване на една щатна бройка за "Управител на приют за безстопанствени кучета" в община Ветово

Comments are closed.