Докладни записки за разглеждане на заседание на постоянните комисии на 23.01.2015г.

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Приемане на план за действие на Община Ветово в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходно на ромите ситуация 2015-2020.

2. Докладна записка по т.2 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот  – пиблична общинска собственост, представляваща тротоарна площ с площ от 15 кв. м., за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, находящ се в кв. 74 по плана на село Смирненски.

3. Докладна записка по т.3 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Продажба на придаваема площ  по улична регулация  към УПИ XIV -335, кв. 6 по плана на гр. Ветово.

4. Докладна записка по т.4 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост , представляващ,  ПИ №076007, начин на трайно ползване "Овощна градина" , находящ се в землището на гр. Ветово

5. Докладна записка по т.5 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Учредяване на право на прокарване на кабел в имоти- публична общинска собственост на кабел СрН/20kV/ с дължина на трасето 96м., от стълб ЖБ 212 на ВЕЛ в "Писанец" до границата на ПИ 109022, находящ се в землишето на село Писанец.

6. Докладна записка по т.6 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Удостоверяване на г-н Георги Иванов Янев със званието "Почетен гражданин на гр. Глоджево"

7. Докладна записка по т.7 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдавне под наем на недвижим имот- частна общинска собственост, находящ се в "Лечебно заведение" – гр. Ветово, представляващ "Манипулационна" с площ 10,66 кв.м. и 1/3 идеална част от коридор с площ 23,43 кв. м. , входно антре с площ 9,69 кв.м. и тоалетна с площ 5,52 кв. м.

8. Докладна записка по т.8 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Одобряване на ПУП- парцеларен план за трасе на водопроводно отклонение от съществуващ селищен водопровод в ПИ 000876 в землището на село Писанец, до ПИ 000967 в землището на с. Писанец

9. Докладна записка по т.9 от предварителния дневен ред.

Вносител: Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

Относно: Разглеждаане на постъпило писмо от ТД на Нап – Варна, офис – Русе относно публични задължения на ЧАЕГ- Глоджево, във връзка с опрощаване на задължителни осигурителни вноски – УПФ, здавноосигурителни вноски към ДОО, УчПФ и по ЗДДФЛ и изразявне на становище.

10. Докладна записка по т.10 от предварителния дневен ред.

Вносител: Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

Относно: Разглеждане на молба относно осигуряване за нуждите на Мюсюлманското настоятелство – гр. Ветово, липови трупи в размер на 3 куб. м. , подп формата на материална помощ от "Ветовска гора" ЕООД 

11. Докладна записка по т.11 от предварителния дневен ред.

Вносител: Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

Относно: Разглеждане на писмо с Вх. № ОбС 06-01-6/08.01.2015г. от Областния управител на Област Русе, относно уведомяване за предстоящи заседания

Comments are closed.