Докладни записки за разглеждане на четеридесет и девето заседание на Общински съвет – Ветово

1. Докладна записка от т.1 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Пламен Славчев – Управител на „Ветовска гора“ ЕООД

Относно: Разглеждане на внесено в деловодството на Общински съвет – Ветово Счетоводен баланс към 30.09.2014 година и ОПР (отчет за приходи и разходи) на „ВЕТОВСКА ГОРА“ ЕООД за периода от 01.01.2014 година до 30.09.2014 година.

2. Докладна записка от т.2 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Пламен Славчев – Управител на „Ветовска гора“ ЕООД

Относно: Даване на съгласие „Ветовска гора“ЕООД да извърши добив и реализация на дървесина през 2015 година.

3. Докладна записка от т.3 от предварителния дневен ред

Вносител:Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

Относно: Разглеждане на върнато за ново обсъждане Решение № 594 по Протокол № 46 от 30.09.2014 година на Общински съвет – Ветово.

4. Докладна записка от т.4 от предварителния дневен ред

Вносител:Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

Относно: Разглеждане на върнато за ново обсъждане Решение № 595 по Протокол № 46 от 30.09.2014 година на Общински съвет – Ветово.

5. Докладна записка от т.5 от предварителния дневен ред

Вносител: В. Наумова – Председател на ПКЗОРС

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на лице за извършване на неотложна операция.

Comments are closed.