Протокол

Избор на изпълнител за изпълнение на дейност 2 : обучение по ключови компетентностипо проект "Община Ветово – ефективна администрация" ОПАК Приоритетна ос II "Управление на човешките ресурси" Подприоритет 2.2 "Компетентна и ефективна държавна администрация" Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14 

ПРОТОКОЛ

Comments are closed.