Докладни записки за разглеждане на заседание на постоянните комисии на 23.09.2014г.

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Промяна на начина на трайно ползване на имоти, собственост на община Ветово с №№ 000935, 000896, 000262, 000924, 000900, 000274, 000940, 000937, 000901, 000902, 000933, 000934, с начин на трайно ползване „Полски път“, всичките по картата за възстановената собственост на землище град Ветово, ЕКАТТЕ 10803 и обявяване на поземлени имоти с №№ 000935, 000896, 000262, 000924,  000900, 000274, 000940, 000937, 000901, 000902, 000933, 000934, с начин на трайно ползване „Полски път“, всичките по картата за възстановената собственост на землище град Ветово, ЕКАТТЕ 10803, за частна общинска собственост, поради отпадане на нуждата да задоволяват обществени нужди.

2. Докладна записка по т.2 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Даване на съгласие за финансиране Общински детски комплекс – Ветово.

3. Докладна записка по т3 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отпускане на материална помощ на лице, за възстановяване щети, в следствие на поройни дъждове.

4. Докладна записка по т.4 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Предложение до Министерски  съвет за отпускане на персонална пенсия на лице, по отношение на което не са налице някои от изискванията на Кодекса за социално осигуряване

5. Докладна записка по т.5 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Вземане на решение за продължаване на процедурата за възлагане на обществен превоз на пътници по междуобщински автобусни линии от квотата на Община Ветово, включени в областна транспортна схема на Област Русе, утвърдени от областен управител на област Русе, от общинска транспортна схеме на Община Ветово

6. Докладна записка по т.6 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Учредяване на право на прокарване в имоти – публична общинска собственост с НТП "Полски път" , находящи се в землището на село Писанец  на водопровод  с обща дължина 709 м. за свързване на  ПИ №000967, находящ се в землището на с. Писанец, местност "Гимлийца" от съществуваща водомерна шахта.

7. Докладна записка по т.7 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Учредяване на право на прокарване по съществуващи улици на водопровод с обща дължина 260 м. за свързване на Обект "Птицеферма за 54000 бройлери", находящ се в ПИ №005077 в землището на село Смирненскиот ОК 240

8. Докладна записка по т.8 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Учредяване на право на прокарване по съществуваща улица на кабел ниско напрежение с дължина 430 м. за свързване на обект "Птицеферма за 54000 бройлери" находящ се в ПИ №005077 в землището на село Смирненскиот ТП №6

9. Докладна записка по т.9 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Даване на съгласие за обособяване на имот №000267 с площ 1.951 дка от имот №000096 с площ 2004.214 дка – частна общинска собственост, начин на трайно полване  "Залесена територия" находящ се в землището на гр. Сеново ЕКАТТЕ 66229. Даване съгласие за промяна начина на трайно ползване  на имот №000267 – частна общинска собственот с начин на трайно ползване "Залесена територия"  находящ се в землището на гр. Сеново ЕКАТТЕ 66229.

Даване на съгласие за изваждане на имот №000267 от Общински горски фонд.

10. Докладна записка по т.10 от предварителния дневен ред

Вносител:Стефка Петрова Тончева – Директор на СОУ "Васил Левски" с ПП

Относно: Даване на съгласие за функциониране на две маломерни паралелки  в СОУ – Ветово през учебната 2014-2015г.

Comments are closed.