ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 4, Т. 2 ОТ ЗАКОНA ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) С ПРЕДМЕТ:

„Избор на изпълнител за изпълнение на Дейност 2: Обучения по ключови компетентности по проект „Община Ветово – компетентна и ефективна администрация”

Указания

Обрзци

Публична покана

Редактор на форми – програмен продукт на Агенция по обществени поръчки /необходима е инсталация/

Съобщение

Протокол

Договор

Comments are closed.