Покана за заключителна пресконференция

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с приключването на проект в Община Ветово, гр. Ветово, област Русе с предмет: „Подобряване на координацията при разработване и провеждане на политики”,

Ви каним на заключителна пресконференция, която ще се проведе на 26 август  (вторник) 2014  г. от 10 : 00 часа в  залата на Младежки дом, гр. Ветово.

Общата стойност на проекта е 75 050. 01 лева. Той се осъществява по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-13-112/26.11.2013 г., Приоритетна ос I. „Добро управление”, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07 по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007- 2013 г.

Общата цел на проекта е да се подобри процесът на разработване и изпълнение на национални и местни политики в Община Ветово. Същата кореспондира пряко със стратегическата цел на Оперативна програма „Административен капацитет”, а именно: „Подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост“. В същото време специфичните цели по проекта са в тясна връзка с една от специфичните цели на програмата: „Ефективно функциониране на администрацията и на съдебната система“.

По време на предстоящата заключителна пресконференция ще бъдат представени: основните дейности, чрез изпълнението на които се осъществи успешната реализация на проекта, както и постигнатите резултати:

Дейност 1. Организация и управление на проекта:

– сформиран екип за управление на проекта, съставен от 3 члена;

– разпределени отговорности и задължения на всеки член на екипа;

– проведени работни срещи на екипа по проекта;

-съставени протоколи от работни срещи;

– изготвени технически доклади, финансови отчети и искания за плащания;

– успешно приключени проектни дейности.

 

Дейност 2. Подготовка на тръжни документи:

– сключен договор с избрания изпълнител;

– изготвени тръжни документи за избор на изпълнител за изпълнение на дейности 4-8 и избор на изпълнител за осъществяване на дейностите по информация и публичност на проекта.

 

Дейност 3. Провеждане на процедури за избор на изпълнители по проекта:

– проведени 2 процедури;

– избран изпълнител за изпълнение на дейности 4-8;

– избран изпълнител за осъществяване на дейностите по информация и публичност на проекта;

– сключени договори с избраните изпълнители.

 

Дейност 4. Разработване и въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението конкретни политики от общинска администрация Ветово:

– сформирана работна група;

– разработени и въведени правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението конкретни политики от общинска администрация Ветово.

 

Дейност 5. Провеждане на съпътстващи обучения, свързани с въведените правила за мониторинг:

– проведено еднодневно обучение на служителите на общинската администрация за прилагане на разработените правила за мониторинг;

– проведено еднодневно обучение на общинските съветници за прилагане на разработените правила за мониторинг.

 

Дейност 6. Изготвяне на анализ на икономическото и социалното състояние на Община Ветово, SWOT анализ, включително проучвания с цел събирането на необходимите статистически данни за изготвянето на анализите:

– събрана информация и изготвени анализи за следващия планов период;

– проведени 8 работни срещи.

 

Дейност 7. Извършване на оценка на действащия Общински план за развитие:

– анкетно проучване;

– разработена оценка на действащия Общински план за развитие на Община Ветово.

 

Дейност 8. Разработване на Общински план за развитие на периода 2014- 2020 г.:

– разработен Общински план за развитие за периода 2014- 2020 г.

 

Дейност 9. Информация и публичност:

  • проведени пресконференции за оповестяване на началото и края на проекта и на

резултатите от него – 2 бр.;

  • изработен банер с формат 2/2 м, предназначен за поставяне в залите за провеждане

на обучения и пресконференции – 1 бр.;

  • публикации в регионални средства за масово осведомяване – 2 бр.;
  • изготвени, отпечатани и разпространени брошури за проекта и неговото

финансиране – 200 бр.;

  • изработен интернет банер – 1 бр.                                                                                                                

 

Общо резултатите, които бяха постигнати с изпълнението на проекта са:

 

-разработени и въведени правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на Общинския план за развитие;

-проведени съпътстващи обучения, свързани с въведените правила за мониторинг;

-извършена оценка на Общинския план за развитие;

-разработен Общински план за развитие за периода 2014- 2020 г.

 

 ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Comments are closed.