Съобщение

Консултациите с  партиите и  коалициите, които са участвали в изборите за народни представители на 12 май 2013г. и имат парламентарна група в Народното събрание към датата на насрочване на изборите за народни представители – 5 август 2014г.  и  партиите и коалициите, които не са парламентарно представени, но с техни листи имат избрани представители на  Европейския парламент от Р България за определяне състава на СИК в община Ветово, във връзка с произвеждането на избори за народни представители на 5 октомври 2014г. /Указ на Президента на РБ №201 от 5 август 2014г. / ще бъдат проведени на 25 август 2014 год. от 10.00 часа в кабинета на кмета на община Ветово.

                В деня на консултациите следва да представите:

                1.Писмено предложение за Вашите представители в СИК, което  съдържа:

                – имената и ЕГН на предложените от Вас лица;

                – длъжност в комисията, за която се предлага;

                – образование, специалност;

                –  партията или коалицията, която ги предлага;

                – телефон за връзка с предложените за членове на СИК лица.

                2.Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 5 август 2014 год. или  копие от решение за образуване на коалицията. С тях се удостоверяват пълномощията на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;

                3.Оригинал или заверено копие от пълномощно от представляващите партията  или коалицията,  когато в консултациите участват упълномощени лица;

                4.Списък на резервните членове, които да заместят предложените от Вас лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл.51, ал.2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден.

Квотите, определени по Методиката за определяне съставите на СИК на територията на община Ветово, приета с Решение № 672- НС от 13 август 2014г. на ЦИК са, както следва:

ПАРТИЯ/ КОАЛИЦИЯ

ОБЩ  БРОЙ ЧЛЕНОВЕ НА СИК

В Т.Ч.  РЪКО-ВОДСТВО

ГЕРБ

69

21

КБ

61

21

ДПС

27

13

АТАКА

16

8

Коалиция«България без цензура, ВМРО-БНД,Земед. Народен съюз, Движен. Гергьовден»

4

Коалиция «Реформаторски блок»

4

  ОБЩО

181

63

С уважение,

ИНЖ. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Кмет на община Ветово

 

 

Comments are closed.