Отваряне на ценови оферти по ОП с предмет „Избор на изпълнител за извършване на СМР за основен ремонт на общинска пътна мрежа и улици в община Ветово“

Оттварянето на ценови оферти по обществена поръчка с предмет "Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за основен ремонт на общинска пътна мрежа и улици в община Ветово", открита с Решение №362/24.06.2014 г. на кмета на община Ветово, ще се извърши на 12.08.2014 г./вторник/ от 10:00 часа, в сградата на Община Ветово, етаж 2, стая 12.

Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени лица, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

Comments are closed.