Докладни записки за разглеждане на четеридест и трето заседание на Общински съвет – Ветово

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 000174, начин на трайно ползване „Залесена територия“, находящ се в землището на град Ветово.

2. Докладна записка по т.2 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 000174, начин на трайно ползване „Залесена територия“, находящ се в землището на град Ветово.

3. Докладна записка по т.3 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 000006, начин на трайно ползване „Ерозирано трайно насаждение“, находящ се в землището на село Смирненски.

4. Докладна записка по т.4 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 000006, начин на трайно ползване „Ерозирано трайно насаждение“, находящ се в землището на село Смирненски.

5. Докладна записка по т.5 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на 1 (един) дка от имот № 000092, начин на трайно ползване „Залесена територия“, находящ се в землището на град Сеново.

6. Докладна записка по т.6 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 091004, начин на трайно ползване „Друга селскостопанска територия“, находящ се в землището на град Глоджево.

7. Докладна записка по т.7 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 091004, начин на трайно ползване „Друга селскостопанска територия“, находящ се в землището на град Глоджево.

8. Докладна записка по т.8 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 140003, начин на трайно ползване „Гора в земеделски земи“, находящ се в землището на град Глоджево.

9. Докладна записка по т.9 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 106004, начин на трайно ползване „Гора в земеделски земи“, находящ се в землището на град Глоджево.

10. Докладна записка по т.10 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 187002, начин на трайно ползване „Залесена територия“, находящ се в землището на град Глоджево.

11. Докладна записка по т.11 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 506001, начин на трайно ползване „Залесена територия“, находящ се в землището на град Глоджево.

12. Докладна записка по т.12 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 000564, начин на трайно ползване „Временно неизползвана естествена ливада по други причини“, находящ се в землището на село Писанец.

13. Докладна записка по т.13 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 000564, начин на трайно ползване „Временно неизползвана естествена ливада по други причини“, находящ се в землището на село Писанец.

14. Докладна записка по т.14 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Определяне на СОУ „Васил Левски“ с ПП – град Ветово и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – град Сеново за средищни училища за учебната 2014-2015 година.

15. Докладна записка по т.15 от предварителния дневен ред

Вносител:Б. Гайтанов – Председател на ОбС-Ветово

Относно: Приемане на решение за избор на Контрольор на „Ветовска гора“ ЕООД – Ветово.

16. Докладна записка по т.16 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на лице, на което му е извършена операция.

17. Докладна записка по т.17 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на лице, на което му е извършена операция.

18. Докладна записка по т.18 от предварителния дневен ред

Вносител: Метин Исуфов – общински съветник от КП „Бъдеще за всички“

Относно: Осигуряване на средства за извършване на ремонтно-строителни и монтажни дейности на територията на СОУ „Христо Ботев“ – град Глоджево, на сградата на Кметство Глоджево и на Пенсионерския клуб в град Глоджево.

19. Докладна записка по т. 19 отпредварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на лице, което се намира в тежко социално положение.

20. Докладна записка по т. 20 отпредварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на лице, което се намира в тежко социално положение.

21. Докладна записка по т. 21 отпредварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на лице, което се намира в тежко социално положение.

22. Докладна записка по т. 22 отпредварителния дневен ред

Вносител: Б. Гайтанов – Председател на ОбС-Ветово

Относно: Разглеждане на върнато за ново обсъждане Решение № 529 по Протокол № 42 от 30.06.2014 г. на ОбС – Ветово.

23. Докладна записка по т. 23 отпредварителния дневен ред

Вносител: Б. Гайтанов – Председател на ОбС-Ветово

Относно: Разглеждане на върнато за ново обсъждане Решение № 532 по Протокол № 42 от 30.06.2014 г. на ОбС – Ветово.

24. Докладна записка по т. 24 отпредварителния дневен ред

Вносител: Б. Гайтанов – Председател на ОбС-Ветово

Относно: Разглеждане на върнато за ново обсъждане Решение № 533 по Протокол № 42 от 30.06.2014 г. на ОбС – Ветово.

25. Докладна записка по т. 25 отпредварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Приемане „Оценка на действащия Общински план за развитие“ по проект: „Подобряване на координацията при разработване и провеждане на политики“ на Община Ветово

26. Докладна записка по т. 26 отпредварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно:  Приемане на „Разработени правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от Община Ветово“, по проект: „Подобряване на координацията при разработване и провеждане на политики“ на Община Ветово.

27. Докладна записка по т. 27 отпредварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Приемане на Общински план за развитие на Община Ветово за периода 2014-2020 година.

28. Докладна записка по т. 28 отпредварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на КПИИ (Комплексен проект за инвестиционна инициатива) за линеен обект на техническа инфраструктура по реда на чл. 150, ал. 6 от ЗУТ – водопроводно отклонение към ПИ 000267, в землището на село Смирненски, община Ветово.

29. Докладна записка по т. 29 отпредварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на КПИИ (Комплексен проект за инвестиционна инициатива) за линеен обект на техническа инфраструктура по реда на чл. 150, ал. 6 от ЗУТ – външно ел. захранване до ПИ 000268, в землището на село Смирненски, община Ветово.

30. Докладна записка по т. 30 отпредварителния дневен ред

Вносител: Б. Гайтанов – Председател на ОбС-Ветово

Относно: Отмяна на Решение № 536 по Протокол № 42 от 30.06.2014 г. на Общински съвет – Ветово.

31. Докладна записка по т. 31 отпредварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Приемане на решение за осигуряване на средства от общинския бюджет за подмяна на котел за твърдо гориво за нуждите на филиала на ОДЗ „Щастливо детство“ – град Ветово.

32. Докладна записка по т. 32 отпредварителния дневен ред

Възражение към заповед № 361

Възражение към заповед № 368

Вносител: Б. Гайтанов – Председател на ОбС-Ветово

Относно: Приемане на решение за отмяна на Заповед № 361 от 24.06.2014 г. и Заповед № 368 от 25.06.2014 г., издадени от Кмета на Община Ветово.

33. Докладна записка по т. 33 отпредварителния дневен ред

Вносител: инж. Пл. Славчев – Управител на „В. гора“ ЕООД

Относно: Приемане на отчет за първото шестмесечие на 2014 г. на „Ветовска гора“ ЕООД, включващ Счетоводен баланс към 30.06.2014 г. и Отчет за приходи и разходи за периода от 01.01.2014 г.-30.06.2014 г.

34. Докладна записка по т. 34 отпредварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Приемане на решение за осигуряване на финансови средства от общинския бюджет за нуждите на църква „Св. Иван Рилски“ – град Ветово за извършване на строително-монтажни работи.

Comments are closed.