Съобщение – Общинскинсъвет Ветово

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕТОВО СЪОБЩАВА, ЧЕ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – РУСЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 17 / 23.06.2014 ГОДИНА, ПОСТАНОВЕНО ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 182 / 2014 ГОДИНА ПО ОПИСА НА СЪЩИЯ СЪД, ПРЕКРАТИ ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО КАТО НЕДОПУСТИМО И ОСТАВИ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ОСПОРВАНЕТО ПО ЖАЛБА НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РУСЕ СРЕЩУ РЕШЕНИЕ № 464 ПО ПРОТОКОЛ № 36 ОТ 28.03.2014 ГОДИНА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕТОВО. С РЕШЕНИЕ № 464 ПО ПРОТОКОЛ № 36 ОТ 28.03.2014 ГОДИНА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕТОВО Е ИЗБРАН УПРАВИТЕЛ НА „ВЕТОВСКА ГОРА“ ЕООД, УТВЪРДЕН Е ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕТОВО Е ОПРАВОМОЩЕН ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ С ИЗБРАНИЯ УПРАВИТЕЛ, А НА УПРАВИТЕЛЯ МУ Е ВЪЗЛОЖЕНО ДА ОРГАНИЗИРА ВПИСВАНЕТО НА ПРОМЕНИТЕ ПО ПАРТИДАТА НА ДРУЖЕСТВОТО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР. В РЕШЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ Е ДОПУСНАТО ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 17 / 23.06.2014 ГОДИНА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – РУСЕ Е ВЛЯЗЛО В СИЛА НА 03.07.2014 ГОДИНА.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 17 / 23.06.2014 ГОДИНА ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 182 / 2014 ГОДИНА ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – РУСЕ Е ПУБЛИКУВАНО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО (www.vetovo.com) НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 22, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ.

Определение №17/ 23.06.2014г. по административно дело №182/2014г.

 

БЮЛЕНТ ГАЙТАНОВ, /п/

Председател на Общински съвет – Ветово

Comments are closed.