ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 4, Т. 2 ОТ ЗАКОНA ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) С ПРЕДМЕТ:

„Избор на изпълнители по дейности 4 и 5 и за целите на проект BG051PO001-7.0.070198 „Заедно за „зелено“ бъдеще”, изпълняван от Община Ветово по ОП РЧР, с две обособени позиции:

Обособена позиция №1: Разработване на общинска стратегия за преминаване към "зелена" икономика до 2020г.

Обособена позиция №2: Разработване на бизнес план за развитие на индустриална зона"

Указания

Образци

Проект на договор по обособена позиция №1

Проект на договор по обособена позиция №2

Публична покана

Редактор на форми – програмен продукт на Агенция по обществени поръчки /необходима е инсталация/

Информация за изпълнен договор №009/10.07.2014

Информация за изпълнен договор №010/10.07.2014

Плащания по договор №009/10.07.2014г.

Плащания по договор №010/10.07.2014г.

Comments are closed.