Обществена поръчка за избор на изпълнител чрез публична покана с предмет

„Доставка чрез закупуване на офис обзавеждане и техника  по проект: Пристройка към административна сграда на Общинска администрация – гр. Ветово“

Документация

Публина покана

Редактор на форми – програмен продукт на Агенция по обществени поръчки /необходима е инсталация/

Последващи документи и публикации в новия профил на купувача.

Comments are closed.