Уведомление за план/програма/проект

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че Община Ветово има следният/та план, програма, проект:

Програма за опазване на околната среда и Програма за управление на отпадъците.

 

І. Информация за възложителя:

Община Ветово

гр. Ветово, ул. Трети март №2,

Лица за връзка:

Ивелин Димитров – гл. експерт „ЕППЕ“, тел.:  0878363769, 0894691144, ivo_mail@abv.bg

Елица Дионисиева – експерт еколог – 0886445581

ІІ. Обща информация за предложените план, програма и проект:

а) Основание за изготвяне на плана, програмата и проекта – нормативен или административен акт:

чл. 79 от ЗООС

чл. 52 от ЗУО

б) Период на действие и етапи на изпълнение на плана, програмата и проекта;

Периодът за действие на програмите е 2014 – 2020 г.

в) Териториален обхват (национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии) с посочване на съответните области и общини;

Териториалният обхват е общински. Планирането обхваща територията на община Ветово.

д) Основни цели и предмет на плана, програмата и проекта;

Основните цели на ПООС

 1. Подобряване качеството на атмосферния въздух.
 2. Създаване на условия и въвеждане на газификация в общинските сгради.
 3. Подобряване състоянието на коритото на реката.
 4. Подобряване на качеството на уличната и пътната инфраструктура.
 5. По-висока ефективност на дейностите по управление на отпадъците на територията на общината.
 6. Подобряване продуктивността на почвите
 7. Увеличаване на обработваемите земи и използването на органична тор и компост  – въвеждане на екологично земеделие.
 8. Получаване на финансиране за изготвените проекти.
 9. Изграждане на водопроводната и канализационната система.
 10. Работа с общиствеността и финансови стимули.
 11. Повишаване на административния капацитет по отношение управлението на околната среда.

Основни цели на ПУО

Целта на настоящата програма е да даде ясна представа за състоянието на околната среда по компонент отпадъци, във всичките му разновидности, да направи анализ и да очертае бъдещото развитие на общината в тази насока, като разгледа предложения за различни сценарии за решаване на проблемите в сектора.

Тази цел очертава обхвата на Програмата, а именно:

·   описание на съществуващото състояние, събиране и обобщаване на наличните данни за отпадъците по видове

·   анализ на състоянието с регистриране на задълженията на общинската адмистрация, произтичащи от националните и международни ангажименти на страната

·   отчитане на приоритетите

·   предложения за решаване на нерешени проблеми

·   икономическа обосновка

·   план за действие

С оглед прилагане на необходимите мерки по управление на отпадъците на регионално ниво и настъпилите промени в националното законодателство, настоящата Програма е насочена основно към:

– Предприемане на мерки за предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците – препоръки за облагане с такса според количеството на образуваните отпадъци

– Увеличаване на количествата оползотворени и рециклирани отпадъци – предприемане на мерки за въвеждане на разделно събиране на: екологичното съзнание на купувачите и др.;

§  Строителни отпадъци

§  Рециклируеми отпадъци;

§  Биоразградими отпадъци, предназначени за депониране;

§  Биоотпадъци

§  Опасни отпадъци от домакинствата;

§  Едрогабаритни отпадъци.

– Оптимизиране на системата за събиране и транспортиране на смесени отпадъци

– Подобряване на екологосъобразното третиране на отпадъците – експлоатация на регионалните съоръжения за третиране на отпадъците съвместно от всички общини в региона:

– Изграждане на съоръжение за сепариране по материали;

– Изграждане на съоръжение за компостиране.

– Намаляване на риска от стари замърсявания – закриване и следексплоатационен мониторинг на съществуващото общинско депо, както и закриване на нерегламентираните сметища;

– Подобрена правна регулация на дейностите по управление на отпадъците и укрепване на административния капацитет на общинската администрация;

– Мерки, свързани с повишаване на общественото съзнание и екологична култура на населението, както и стимулиране на участието му в системите за разделно събиране на отпадъците.

е) Срокове и етапи на изготвянето на плана/програмата или проект:  Програмите се изготвят на един етап.

ІІІ. Орган, отговорен за одобряването, и орган по прилагането на плана, програмата и проекта.

Общински съвет Ветово, Общинска администрация-Ветово.

Comments are closed.