Девето заседание на Общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе (РСУОРР)

На 15.04.2014 г. се проведе деветото заседание  на Общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе (РСУОРР).

ИЗТЕГЛИ ПРОТОКОЛ №9

Деветото заседание се проведе при следния дневен ред:

Точка 1. Осъществяване на контрол на експлоатацията на Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан – част от регионалната система за управление на отпадъците на територията на регион Русе, и контрол върху дейността на избрания оператор:

a.       Количества отпадъци, депонирани на Регионално депо – Русе за периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г.;

b.      Размер на събраните за периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г. отчисления по чл. 60 и чл. 64 ЗУО;

c.       Проведени процедури по реда на Закона за обществените поръчки за избор на изпълнители за изпълнение на строително-монтажните работи, строителния надзор и инвеститорския контрол и авторския надзор при изграждането на обект „Рекултивация на клетка 1 за неопасни отпадъци на територията на Регионално депо – Русе“.

Точка 2. Определяне на отделните съоръжения за третиране на отпадъци, структура и развитие на регионалната система за управление на отпадъци. Запознаване на членовете на регионалното сдружение с предварителния договор, сключен с „Топлофикация Русе” ЕАД, за учредяване на безвъзмездно и безсрочно право на строеж върху имот собственост на Община Русе за изграждане на инсталация за предварително третиране (сепариране) на битови отпадъци преди депонирането им за регион Русе.

Точка 3. Разпределение на задълженията между отделните общини, членове на РСУОРР, за изпълнение на целите по чл. 31, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.

Точка 4. Други.

По точка първа: Осъществяване на контрол на експлоатацията на Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан – част от регионалната система за управление на отпадъците на територията на регион Русе, и контрол върху дейността на избрания оператор:

a.       Количества отпадъци, депонирани на Регионално депо – Русе за периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г.;

b.      Размер на събраните за периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г. отчисления по чл. 60 и чл. 64 ЗУО;

c.       Проведени процедури по реда на Закона за обществените поръчки за избор на изпълнители за изпълнение на строително-монтажните работи, строителния надзор и инвеститорския контрол и авторския надзор при изграждането на обект „Рекултивация на клетка 1 за неопасни отпадъци на територията на Регионално депо – Русе“.

 

Общото събрание единодушно с четири гласа „ЗА” прие следното

РЕШЕНИЕ №1:

Приема за сведение представения отчет за дейността на Регионално депоРусе за периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г. и проведените процедури по реда на Закона за обществените поръчки за изпълнение на обект „Рекултивация на клетка 1 за неопасни отпадъци на територията на Регионално депо – Русе“.

 

По точка втора: Определяне на отделните съоръжения за третиране на отпадъци, структура и развитие на регионалната система за управление на отпадъци. Запознаване на членовете на регионалното сдружение с предварителния договор, сключен с „Топлофикация Русе” ЕАД, за учредяване на безвъзмездно и безсрочно право на строеж върху имот собственост на Община Русе за изграждане на инсталация за предварително третиране (сепариране) на битови отпадъци преди депонирането им за регион Русе.

Общото събрание единодушно с четири гласа „ЗА” прие следното

 

РЕШЕНИЕ №2:

Приема за сведение представената информация за сключения с „Топлофикация Русе“ ЕАД предварителен договор за учредяване на безвъзмездно и безсрочно право на строеж върху имот собственост на Община Русе за изграждане на инсталация за предварително третиране (сепариране) на битови отпадъци преди депонирането им за регион Русе.

 

По точка трета: Разпределение на задълженията между отделните общини, членове на РСУОРР, за изпълнение на целите по чл. 31, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.

 

Общото събрание единодушно с четири гласа „ЗА”, прие следното

 

РЕШЕНИЕ №3:

1.    Да се предприемат действия за извършването на морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци, образувани на територията на всяка от общините, членове на РСУОРР, с цел последващо разпределение на задълженията за изпълнение на целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци.

2.     Възлага на Кмета на Община Русе да проучи възможността за извършването на морфологичния анализ по т. 1 от един изпълнител и да уведоми кметовете на Общини Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан за извършеното проучване.

 

По точка четвърта: Други.

 

Общото събрание единодушно с четири гласа „ЗА”, прие следното

РЕШЕНИЕ №4:

            1. Изменя Решение №3 по Протокол №1/16.08.2010 г. на общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе, както следва:

            – в т. 1 заменя лицата Виолета Василева – директор на дирекция „Екология и транспорт“ и Георги Игнатов – старши инспектор, отдел „Екология“, съответно с лицата Синан Мехмед – началник на отдел „Екология“ и Галина Николова – старши инспектор, отдел „Екология“.

            2. Г-н Георги Миланов – Кмет на Община Иваново да определи служител от Община Иваново, който да подпомага и осигурява дейността на РСУОРР.

Comments are closed.