Докладни записки за разглеждане на заседание на постоянните комисии на 16.05.2014г.

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Приемане на бюджет на Община Ветово за 2014г.

2. Докладна записка по т. 2 от предварителния дневен ред

Вносител: Б. Гайтанов – председател на Обс – Ветово

Относно: Приемане на решение за даване на съгласие за увеличаване на основните работни заплати на работници и служители, работещи във "Ветовска гора" ЕООД

 

Comments are closed.