Докладни записки за разглеждане на тридесет и осмо заседание на Общински съвте Ветово

1. Докладна записка по т. 1 от предварителния дневен ред

Вносител: Гл. инсп. Ал. Ласков – Началник на РУ „Полиция“ – Ветово

Относно: Анализ за състоянието на средата за сигурност на територията обслужвана от РУП – Ветово през 2013 г.

2. Докладна записка по т. 2 от предварителния дневен ред

Приложени №1

Приложение №2

Проект на Наредба

Постъпило предложение

Вносител: И. Кадишев – Председател на ПКБФ в ОбС – Ветово

Относно: Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Ветово.

3. Докладни записки по т.3 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Определяне на пазарната стойност на 1 кв.м. земя в регулация и 1 кв.м. земеделска земя в местността „Полянски ниви“ в град Сеново.

4. Докладна записка по т.4. от предварителния дневен ред

Приложение

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2014 г.

5. Докладна записка по т.5 от предварителни дневен ред

Приложение

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Актуализиран документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Ветово за 2013 г.

6. Докладна записка по т.6 от предварителни дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – придаваема площ от 302 кв.м. към УПИ VI-2039 в кв. 178 по плана на град Ветово.

7. Докладна записка по т.7 от предварителни дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – придаваема площ от 30 кв.м. към УПИ XVII-1095 в кв. 95 по плана на град Глоджево.

8. Докладна записка по т.8 от предварителни дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – придаваема площ от 303 кв.м. към ПИ 1611 в кв. 25 по плана на град Глоджево.

9. Докладна записка по т.9 от предварителни дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – придаваема площ от 142,52 кв.м. към УПИ VI-358 в кв. 74 по плана на село Смирненски.

10. Докладна записка по т.10 от предварителни дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Продажба на движими вещи – частна общинска собственост, представляващи употребявани строителни материали.

11. Докладна записка по т.11 от предварителни дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП-ПЗ (План за застрояване) на ПИ 228007 и ПИ 228010, в землището на град Ветово, община Ветово, местност „Леската“.

12. Докладна записка по т.12 от предварителни дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП-ПЗ (План за застрояване) на ПИ 224007, в землището на град Ветово, община Ветово, местност „Чината“.

13. Докладна записка по т.13 от предварителни дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП-ПЗ (План за застрояване) на ПИ 228015, в землището на град Ветово, община Ветово, местност „Леската“.

14. Докладна записка по т.14 от предварителни дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Утвърждаване на маломерна паралелка в СОУ „Васил Левски“ с ПП – град Ветово.

15. Докладна записка по т.15 от предварителни дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Изменение и допълнение на Приложение № 10 „Списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности от сектор образование, който има право на заплащане на част от транспортните разходи“ към Решение № 275 по Протокол № 20 от 22.02.2013 г. на ОбС – Ветово.

16. Докладна записка по т.16 от предварителни дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Ветово за 2015

17.Докладна записка по т.17 от предварителни дневен ред

Приложение 1

Приложение 2

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Приемане на Общински план за младежта за 2014 г.

18. Докладна записка по т.18 от предварителни дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отпускане на материална помощ на лице, за възстановяване на щети от взривена газова бутилка.

19. Докладна записка по т.19 от предварителни дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отпускане на материална помощ на Мюсюлманското настоятелство, за ремонт на покрива на джамията в татарската махала в град Ветово.

20. Докладна записка по т.20от предварителни дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Симеон Михайлов Симеонов от град Сеново.

Comments are closed.