Докладни записки за разглеждане на заседание на постоянните комисии на 23.04.2014г.

1. Докладна записка по т. 1 от предварителния дневен ред

Вносител: Гл. инсп. Ал. Ласков – Началник на РУ „Полиция“ – Ветово

Относно: Анализ за състоянието на средата за сигурност на територията обслужвана от РУП – Ветово през 2013 г.

2. Докладна записка по т. 2 от предварителния дневен ред

Приложени №1

Приложение №2

Проект на Наредба

Вносител: И. Кадишев – Председател на ПКБФ в ОбС – Ветово

Относно: Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Ветово.

3. Докладна записка по т. 3 от предварителния дневен ред

Приложение

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Вземане на решение за приемане на отчета и баланса за 2013 г., разпределение на печалбата за 2013 г. и избор на експерт-счетоводител за 2014 г.

4. Докладна записка по т. 4 от предварителния дневен ред

Вносител:инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – придаваема площ от 302 кв.м. към УПИ VI-2039 в кв. 178 по плана на град Ветово.

5. Докладна записка по т. 5 от предварителния дневен ред

Вносител:инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – придаваема площ от 30 кв.м. към УПИ XVII-1095 в кв. 95 по плана на град Глоджево.

6. Докладна записка по т. 6 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – придаваема площ от 303 кв.м. към ПИ 1611 в кв. 25 по плана на град Глоджево.

7. Докладна записка по т. 7 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – придаваема площ от 142,52 кв.м. към УПИ VI-358 в кв. 74 по плана на село Смирненски.

8. Докладна записка по т. 8 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Продажба на движими вещи – частна общинска собственост, представляващи употребявани строителни материали.

9. Докладна записка по т. 9 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП-ПЗ (План за застрояване) на ПИ 228007 и ПИ 228010, в землището на град Ветово, община Ветово, местност „Леската“.

10. Докладна записка по т. 10 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП-ПЗ (План за застрояване) на ПИ 224007, в землището на град Ветово, община Ветово, местност „Чината“.

11. Докладна записка по т. 11 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП-ПЗ (План за застрояване) на ПИ 228015, в землището на град Ветово, община Ветово, местност „Леската“.

12. Докладна записка по т. 12 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ „Кафе-бар“ с площ 31 кв.м., разположен в приземния етаж на Масивна двуетажна сграда „Общинска администрация“ – град Ветово.

13. Докладна записка по т. 13 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, находящ се в землището на град Ветово.

14. Докладна записка по т. 14 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 000647, начин на трайно ползване „Залесена територия“, находящ се в землището на град Ветово.

15. Докладна записка по т. 15 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на 2 (два) дка от имот № 000006, начин на трайно ползване „Ерозирано трайно насаждение“, находящ се в землището на село Смирненски.

16. Докладна записка по т. 16 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на 2 (два) дка от имот № 000006, начин на трайно ползване „Ерозирано трайно насаждение“, находящ се в землището на село Смирненски

17. Докладна записка по т. 17 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Утвърждаване на маломерна паралелка в СОУ „Васил Левски“ с ПП – град Ветово.

18. Докладна записка по т. 18 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отпускане на средства за пътни разноски на учители от СОУ „Васил Левски“ с ПП – град Ветово.

19. Докладна записка по т. 19 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Ветово за 2015 г

20. Докладна записка по т. 20 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Приемане на Общински план за младежта за 2014 г.

21. Докладна записка по т. 21 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отпускане на материална помощ на лице, за възстановяване на щети от взривена газова бутилка.        

22. Докладна записка по т. 22 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отпускане на материална помощ на Мюсюлманското настоятелство, за ремонт на покрива на джамията в татарската махала в град Ветово.

23. Докладна записка по т. 23 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Симеон Михайлов Симеонов от град Сеново.

24. Докладна записка по т. 24 от предварителния дневен ред

Проекто-Бюджет

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Приемане на бюджета на община Ветово за 2014 г.

Comments are closed.