Докладни записки за разглеждане на тридесте и седмо заседание на Общински съвет Ветово

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред

Приложение към т.1

Вносител: Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ветово през 2014 година.

2. Докладна записка по т.2 от предварителния дневен ред

Приложение към т.2

Вносител: Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост, начин на трайно ползване „Пасище, мера“, находящи се в землището на община Ветово.

Comments are closed.