Проект BG051PO002/13/1.1-07

Оперативна програма "Административен капацитет"

Приоритетна ос I "Добро управление",

Подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”

Бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07

 

Проект „Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Ветово“

 

Бенефициент: Община Ветово

Обща цел на проекта

        Оптимизиране на структурата на Общинска администрация – Ветово за ефективно изпълнение на функциите й.

Специфични цели на проекта

 • Оптимизиране на функциите и организационното структуриране на общинската администрацията.
 • Подобряване на организацията, работните процеси и координацията между звената на общинската администрация.
 • Повишаване на прозрачността и отчетността в работата на общинската администрация и оптимизиране на административните разходи.
 • Подобряване на обслужването и повишаване на удовлетвореността и доверието на гражданите и бизнеса чрез предоставяне качествени административни услуги.

 

Основни дейности на проекта са:

 1. Извършване на функционален анализ чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация.
 2. Изготвяне на предложение за Устройствен правилник на общинската администрация.
 3. Разработване на проект за структура на общинската администрация.
 4. Изготвяне на вътрешни правила за работа на общинската администрацията за подобряване на организацията, работните процеси и координацията между звената.
 5. Провеждане на съпътстващи обучения за прилагане на новите правила.
 6. Информация и публичност

Очаквани резултати:

 1. Извършен функционален анализ на общинската администрация по Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация.
 2. Разработено предложение за Устройствен правилник на общинската администрация.
 3. Разработен проект за структура на общинската администрация.
 4. Изготвени вътрешни правила за работа на общинската администрацията за подобряване на организацията, работните процеси и координацията между звената.
 5. Проведени съпътстващи обучения за прилагане на новите правила за работа.
 6. Извършени дейности за информация и публичност.

Продължителнист на проекта : 12 месеца

Бюджет на проекта: 76 703,02 лева


Публична покана


ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 4, Т. 2 ОТ ЗАКОНA ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) С ПРЕДМЕТ


 

П О К А Н А

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с приключването на проект в Община Ветово, гр. Ветово, област Русе с предмет: „Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Ветово”,

Ви каним на заключителна пресконференция, която ще се проведе на 1 октомври (сряда) 2014 г. от 10 : 30 часа в Младежки дом на Община Ветово, област Русе.

Стойността на проекта е 76 703. 02 лева, представляваща 100 %  безвъзмездна финансова помощ, предоставена в рамките на  Приоритетна ос I.„Добро управление”, Подприоритет 1.1.”Ефективна структура на държавната администрация”, Бюджетна линия: BG051PO002/13/1.1-07 на Оперативна програма „Административен капацитет”.

Общата цел на проекта е оптимизиране структурата на Общинска администрация Ветово за ефективно изпълнение на функциите й. Общата цел кореспондира пряко със стратегическата цел на Оперативна програма „Административен капаците”, а именно: „Подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост.”

По време на предстоящата заключителна пресконференция ще бъдат представени:

 • основните дейности, чрез изпълнението на които се осъществи успешната реализация на проекта:

 

Дейност 1. Организация и управление на проекта

Дейност 2. Подготовка на тръжни документи

Дейност 3. Провеждане на процедури за избор на изпълнители по проекта

Дейност 4. Извършване на функционален анализ чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация

Дейност 5. Изготвяне на предложение за Устройствен правилник на Общинска администрация – Ветово

Дейност 6. Разработване на проект за структура на общинската администрация

Дейност 7. Изготвяне на вътрешни правила за работа на общинската администрация за подобряване на организацията, работните процеси и координацията между звената

Дейност 8. Провеждане на съпътстващи обучения за прилагане на новите правила

Дейност 9. Информация и публичност

 

 • както и постигнатите резултати, изразяващи  се в:

 

      – извършен функционален анализ чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация;

      – разработено предложение за Устройствен правилник на общинската администрация;

      – разработен проект за структура на общинската администрация;

      – изготвени вътрешни правила за работа на общинската администрация за подобряване на организацията, работните процеси и координацията между звената;

       – проведени съпътстващи обучения за прилагане на новите правила.

 

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Comments are closed.