Уведомление за инвестиционно намерение

Община Ветово уведомява всички заинтересовани, че има следното итвестиционно предложение: "Пристройка към административна сграда на Общинска администрация, УПИ II, кв. 174, град Ветово, община Ветово.

Административната сграда на Община Ветово се намира в централната част на града. Старият корпус е построен през 1929 год., а новия през 1985 год. Обектът е със социална значимост, която произтича от предназначението му – административна сграда на Общинска администрация. В момента сградата не задоволява нуждите на общинската администрация. Проектът е в съответствие с програмата на правителството за подобряване на социалната инфраструктура – публична обществена сграда. При дадената възможност за финансиране от националния бюджет, Община Ветово има намерение да събори старата сграда към съществуващата нова административна сграда, поради нейното компрометиране и да изгради на нейно място нова сграда с цел подобряване условията за обслужване на гражданите и достъпа им до услугите, предоставяни от общинската администрация.

Повече информация за инвестиционното предложение може да получите от отдел "ТСУ" на Общинска администрация.

Comments are closed.