Докладни записки за разглеждане на тридесет и пето заседание на Общински съвет Ветово

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред

Вносител: Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Приемане на Отчет за извършените продажби на недвижими имоти – частна общинска собственост през 2013 година и Отчет за отдадените под наем недвижими имоти – общинска собственост през 2013 година.

Отчет наеми 2013

Отчет продажби 2013

2. Докладна записка по т.2 от предварителния дневен ред

Програма 2014

Вносител: Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно:Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ветово през 2014 година.

3. Докладна записка по т.3 от предварителния дневен ред

Вносител: Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Приемане на бюджета на Община Ветово за 2014 година.

4. Докладна записка по т.4 от предварителния дневен ред

Мотиви

Проект

Вносител: Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ветово.

5. Докладна записка по т.5 от предварителния дневен ред

Вносител: Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Дворно място“, образуващо УПИ VII в кв. 33 по плана на град Сеново.

6. Докладна записка по т.6 от предварителния дневен ред

Вносител: Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Дворно място“, образуващо УПИ VII в кв. 33 по плана на град Сеново.

7. Докладна записка по т.7 от предварителния дневен ред

Вносител: Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Продажба на поземлен имот № 000564 – частна общинска собственост, начин на трайно ползване „Временно неизползвана естествена ливада по други причини“, находящ се в землището на село Писанец.

8. Докладна записка по т.8 от предварителния дневен ред

Вносител: Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 082101, начин на трайно ползване „Използваема ливада“, находящ се в землището на село Писанец.

9. Докладна записка по т.9 от предварителния дневен ред

Вносител: Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 000647, начин на трайно ползване „Залесена територия“, находящ се в землището на град Ветово.

10. Докладна записка по т.10 от предварителния дневен ред

Вносител: Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 000006, начин на трайно ползване „Ерозирано трайно насаждение“, находящ се в землището на село Смирненски.

11. Докладна записка по т.11 от предварителния дневен ред

Вносител: Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 000006, начин на трайно ползване „Ерозирано трайно насаждение“, находящ се в землището на село Смирненски.

12. Докладна записка по т.12 от предварителния дневен ред

Вносител: Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, находящ се в землището на град Ветово.

13. Докладна записка по т.13 от предварителния дневен ред

Вносител: Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Кафе-бар“ с площ 31 кв.м., разположен в приземния етаж на Масивна двуетажна сграда „Общинска администрация“ – град Ветово.

14. Докладна записка по т.14 от предварителния дневен ред

Вносител: Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Обявяване на имот № 000921 – публична общинска собственост, начин на трайно ползване „Полски път“, находящ се в землището на град Ветово, в имот – частна общинска собственост.

Comments are closed.