Съобщение

В деловодството на Общински съвет – Ветово постъпи проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, придружен с предложение – уточнение към първоначално внесения от 13.01.2014 година Проект на Правилник. Вносител на предложение – уточнението е съставителят и изготвилият на проекта –  Бюлент Лютфиев Гайтанов – Председател на Общински съвет – Ветово. Предложение – уточнението и изменението към проекта на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, е внесено на основанията, посочени в Указ № 883 от 24.04.1974 г. за прилагане на Закона за нормативните актове.

Предложение

Comments are closed.