Проект за изменение и допълнение на Наредба №16 за определяне размера на местните данъци на територията на община Ветово

Предложение

Проект за измение

Мотиви

Извадка от Държавен вестник

Вносител:  Исмаил Джеват Селим – изпълняващ длъжността кмет на община Ветово.

Относно: приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определяне размера на местните данъци на територията на община Ветово, Глава Втора "Местни данъци", раздел IV "Данък върху превозните средства".

Comments are closed.