Докладни записки за разглеждане на тридесет и първо заседание на Общински съвет – Ветово

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред

Приложение 1

Приложение 2

Вносител: И. Селим – зам.-кмет на община Ветово

Относно: Отмяна на разпоредбата на чл. 53 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ветово

2. Докладна записка по т.2 от предварителния дневен ред

Вносител:Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

Относно: Приемане на решение във връзка с жалба, подадена до Общински съвет – Ветово от група селяни от VI-ти избирателен район на село Смирненски, област Русенска.

3. Докладна записка по т.3 от предварителния дневен ред

Вносител: Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

Относно: Създаване на временна комисия към Общински съвет – Ветово за изготвяне на Правила за провеждане на конкурс за избор на управител на „Ветовска гора“ ЕООД – Ветово.

4. Докладна записка по т.4 от предварителния дневен ред

Вносител: Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

Относно: Промяна в представителството на община Ветово в Общото събрание на Асоциация „Общински гори“.

5. Докладна записка по т.5 от предварителния дневен ред

Вносител: И. Селим – зам.-кмет на община Ветово

Относно: Даване съгласие от Общински съвет – Ветово „Ветовска гора“ ЕООД да извърши добив и продажба на дървесина през 2014 г.

6. Докладна записка по т.6 от предварителния дневен ред

Вносител: И. Селим – зам.-кмет на община Ветово

Относно: Изменения по бюджета на община Ветово.

7. Докладна записка по т.7 от предварителния дневен ред

Вносител: И. Селим – зам.-кмет на община Ветово

Относно: Даване на съгласие да бъде намалена с 20% началната тръжна цена за част от недвижим имот  – публична общинска собственост с площ 20 кв.м., в който е поставен търговски обект по чл. 56 от ЗУТ /Спорт-тото/, находящ се в град Глоджево, ул. „Александър Стамболийски“, определена с Решение № 378 по Протокол № 27 от 30.07.2013 г. на Общински съвет – Ветово.

8. Докладна записка по т.8 от предварителния дневен ред

Вносител: И. Селим – зам.-кмет на община Ветово

Относно: Определяне на придаваема площ по улична регулация към ПИ 1611, кв. 25 по плана на град Глоджево.

9. Докладна записка по т.9 от предварителния дневен ред

Вносител: И. Селим – зам.-кмет на община Ветово

Относно: Определяне на придаваема площ по улична регулация към УПИ VI-2039, кв. 178 по плана на град Ветово.

10. Докладна записка по т.10 от предварителния дневен ред

Вносител: И. Селим – зам.-кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Канцелария“ с площ 21 кв.м., разположен на II етаж в „Сграда за културни мероприятия“, находящ се в УПИ VII, кв. 160 по плана на град Ветово.

11. Докладна записка по т.11 от предварителния дневен ред

Вносител: И. Селим – зам.-кмет на община Ветово

Относно: Упълномощаване на представител на община Ветово за участие в заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Русе, което ще се проведе на 31.10.2013 г. от 10,30 часа.

Докл.: И. Селим – зам.-кмет на община Ветово

12. Докладна записка по т.12 от предварителния дневен ред

Вносител: И. Селим – зам.-кмет на община Ветово

Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Масивна едноетажна сграда № 535.20 /Хранилище БП № 219/, находящ се в ПИ № 000535 в землището на град Ветово /бивше военно поделение/, освидетелстван за премахване.

13. Докладна записка по т.13 от предварителния дневен ред

Вносител: И. Селим – зам.-кмет на община Ветово

Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Масивна едноетажна сграда № 704.5 /Хранилище БП № 215/, находящ се в ПИ № 000704 в землището на град Ветово /бивше военно поделение/, освидетелстван за премахване.

14. Докладна записка по т.14 от предварителния дневен ред

Вносител: И. Селим – зам.-кмет на община Ветово

Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Масивна едноетажна сграда № 704.8 /Хранилище БП № 213/, находящ се в ПИ № 000704 в землището на град Ветово /бивше военно поделение/, освидетелстван за премахване.

15. Докладна записка по т.15 от предварителния дневен ред

Вносител: И. Селим – зам.-кмет на община Ветово

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на лице, което се намира в тежко социално положение.

16. Докладна записка по т.16 от предварителния дневен ред

Вносител: И. Селим – зам.-кмет на община Ветово

Относно: Одобряване на ПУП (Подробен устройствен план) – изменение на план за регулация – образуване на нови УПИ (Урегулирани поземлени имоти) в квартали с №№ 6, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 90, 91, 92, 93, 94 и 95 по регулационен план на град Сеново, община Ветово, област Русе (м. Полянските ниви).

17. Докладна записка по т.17 от предварителния дневен ред

Вносител: И. Селим – зам.-кмет на община Ветово

Относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП-ИПУР (Изменение на план за улична регулация) и ИПР (Изменение на плана за регулация) на кв. 59 и на юг от кв. 59 по плана на село Смирненски.

18. Докладна записка по т.18 от предварителния дневен ред

Вносител: Самет Насуф – Председател на ПК по селско стопанство, екология и опазване на околната среда при  ОбС – Ветово

Относно: Разглеждане на становище на Временната комисия, създадена с Решение № 401 по Протокол № 28 от 23.08.2013 год. на Общински съвет – Ветово и приемане на решение във връзка с имот №000921 – публична общинска собственост, начин на трайно ползване „Полски път“, находящ се в землището на град Ветово

Comments are closed.