Докладни записки за разглеждане на заседание на 23.10.2013г. на постоянните комисии

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред

Приложение 1

Приложение 2

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отмяна на разпоредба на чл. 53 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово

2. Докладна записка по т.2 от предварителния дневен ред

Вносител: Бюлент Гайтанов – Председател на Общински съвет – Ветово

Относно: Приемане на решение във връзка с жалба, подадена до Общински съвет – Ветово от група селяни от VI избирателен район на село Смирненски, област Русе.

3. Докладна записка по т.3 от предварителния дневен ред

Вносител:Бюлент Гайтанов – Председател на Общински съвет – Ветово

Относно: Създаване на временна комисия към Общински съвет – Ветово за изготвяне на Правила за провеждане на конкурс за избор на управител на "Ветовска гора" ЕООД – Ветово

4. Докладна записка по т.4 от предварителния дневен ред

Вносител: Бюлент Гайтанов – Председател на Общински съвет – Ветово

Относно: Промяна в представителството на община Ветово в общото събрание на Асоцияция "Общински гори"

Comments are closed.