Докладни записки за разглеждане нa двадест и девето заседание на Общински съвет – Ветово

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Корекция на бюджета на община Ветово – септември, 2013 година.

2. Докладна записка по т.2 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Утвърждаване на маломерни паралелки в определени общински училища.

3. Докладна записка по т.3 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Изменение и допълнение на Приложение №10 "Списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности от сектор образование, който има право на заплащане, на част от транспортните разходи" към т. 7.2 на решение № 53 по протокол № 4/20.02.2012г. на Общински съвет Ветово.

4. Докладна записка по т.4 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Изменение и допълнение на Общински план за развитие на Община Ветово за периода 2012-2015г.

5. Докладна записка по т.5 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Съответствие на дейностите по ремонт, реконструкция, възстановяване (реставрация) на Църковен храм „Св. Параскева“, град Глоджево, община Ветово, област Русе с приоритетите на Плана за развитие на община Ветово за периода 2005-2013 година.

6. Докладна записка по т.6 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на лице, което се намира в тежко социално положение.

Comments are closed.