Докладни записки за разглеждане на двадесет и седмо заседание на Общински съвет – Ветово

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Предоставяне на имот за обезщетение в изпълнение на издадено решение на Общинска служба по земеделие /ПК/ – Ветово.

2. Докладна записка по т.2 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Предоставяне на имот за обезщетение в изпълнение на Договор за замяна от 03.01.2002

Приложение

3. Докладна записка по т.3 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Изменение на решение № 349 по Протокол № 25 от 30.05.2013 г. на Общински съвет – Ветово.

4. Докладна записка по т.4 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост с площ 20 кв.м., в който е поставен търговски обект по чл. 56 от ЗУТ, находящ се в град Глоджево, ул. „Александър Стамболийски“.

5. Докладна записка по т.5 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Издаване на запис на заповед от община Ветово в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаващ плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по договор № 18/322/00735 от 27.11.2012 г. по мярка 322 за Проект „Реконструкция на площад, тротоари и улично осветление и рехабилитация на общински зелени площи в град Ветово, община Ветово“, сключен между община Ветово и ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

6. Докладна записка по т.6 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Издаване на запис на заповед от община Ветово в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаващ плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по договор № 18/321/01197 от 27.11.2012 г. по мярка 321 за Проект „Рехабилитация на общински път – Русе 2052/III-2003/ село Кривня – град Сеново от кил. 13+400 до кил. 16+900, община Ветово, област Русе“, сключен между община Ветово и ДФ „Земеделие“.

7. Докладна записка по т.7 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Издаване на запис на заповед от община Ветово в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаващ плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по договор № 18/223/00258 от 11.04.2013 г. по мярка 223 за Проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи в община Ветово“, сключен между община Ветово и ДФ „Земеделие“.

8. Докладна записка по т.8 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Допълване на Общинския план за защита при бедствия на територията на община Ветово с разчети за евакуация и разсредоточаване.

9. Докладна записка по т.9 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Разглеждане на Жалба, подадена до Общински съвет – Ветово от група селяни от VI-ти избирателен район на село Смирненски, област Русенска.

10. Докладна записка по т.10 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП (Подробен устройствен план) – изменение на план за регулация – образуване на нови УПИ (Урегулирани поземлени имоти) в квартали с №№ 6, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 90, 91, 92, 93, 94 и 95 по регулационния план на град Сеново, община Ветово, област Русе.

11. Докладна записка по т.11 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП – изменение на план за регулация на регулация на УПИ IX-791 и изменение на ПУР (План за улична регулация) от о.т. 263 до о.т. 256 и от о.т. 265 до о.т. 288, кв. 67 по плана на село Писанец.

12. Докладна записка по т.12 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП-ИПУР (изменение на план за улична регулация) от о.т. 168 до о.т. 318 и от о.т. 318 до о.т. 208а, кв. 37 по плана на село Писанец.

13. Докладна записка по т.13 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП – изменение на план за регулация на УПИ III-334 и изменение на ПУР (План за улична регулация) от о.т. 118 до о.т. 116, кв. 26 по плана на село Писанец.

14. Докладна записка по т.14 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Определяне на СОУ „Васил Левски“ с ПП – град Ветово и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Сеново за средищни училища.

15. Докладна записка по т.15 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Осигуряване на еднократна парична помощ на лицето Биляна Христова Миткова, с постоянен адрес град Сеново, ул. „Еделвайс“ № 2, община Ветово, тежко пострадало при пътно-транспортно произшествие.

16. Докладна записка по т.16 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Осигуряване на еднократна парична помощ на лицето Николинка Андреева Димитрова, с постоянен адрес град Сеново, ул. „Еделвайс“ № 4, община Ветово, тежко пострадало при пътно-транспортно произшествие.

Comments are closed.